Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Zaai gras onder uw maïs

Als u stikstofuitspoeling wilt voorkomen en de bodemvruchtbaarheid wilt verbeteren zaai dan de komende weken (juni-juli) gras onder de maïs. Het is een bewezen techniek met diverse voordelen. Proefbedrijf De Marke in Hengelo past deze onderzaai al meer dan 20 jaar met succes toe. De resultaten zijn uitstekend en de uitvoering makkelijk.

Waarom graszaaien onder maïs?

 • Minder nitraatuitspoeling
  De wortels van de maïsplant nemen van juni tot half augustus stikstof op. In de periode hierna spoelt de stikstof uit die vrijkomt uit dierlijke mest of door mineralisatie. De lange intensieve wortels van het gras nemen al vanaf half augustus de vrijgekomen stikstof op. Dit voorkomt dat de stikstof uitspoelt en het nitraatgehalte van het grondwater verhoogt. Door het inzaaien van gras als ondergewas is op proefbedrijf De Marke de uitspoeling van stikstof in de vorm van nitraat gehalveerd.
 • Gezondere bodem
  Het onderzaaien van gras onder maïs verhoogt het organisch stofgehalte van de bodem. Na de maïsoogst staat er direct een groeiend gewas dat de bodem diep en intensief doorwortelt. Dat is goed voor de bodemstructuur. Zowel boven- als ondergronds produceert het gras veel organische stof. Dit is ideaal voor de bodemvruchtbaarheid en zorgt voor nalevering van stikstof in het volggewas en levert dus geld op.

Reden genoeg om te beginnen met gras onder maïs!

Hoe zaai ik gras onder de maïs?

 • Het tijdstip
  Timing is belangrijk! Het beste tijdstip is vlak voordat de punten van de maïsbladeren elkaar raken. Dit is ongeveer zes weken na het zaaien van de maïs (in de praktijk komt dit neer op juni/juli), de maïs is dan ongeveer 40 centimeter hoog. Zo krijgt het gras wel licht om te kiemen, maar omdat direct na het kiemen de maïs zich sluit, groeit het gras niet door. Gras als ondergewas gaat pas groeien als de maïs afrijpt, daardoor heeft het inzaaien van gras geen gevolgen voor de maïsopbrengst. Gedurende de zomermaanden ontwikkelt het gras zich onder het maïsgewas. Dit gras verdraagt schaduw en kan goed tegen de zomerdroogte. Bij de afrijping van maïs (als het oogstmoment nadert) laat het maïsgewas meer licht door, waardoor de groei van het gras toeneemt.
 • Het zaaizaad
  Italiaans raaigras is het meest geschikt voor onderzaai omdat de kiemomstandigheden niet gunstig zijn voor andere gewassen. Zaai per ha 20 kg graszaad. Er zijn diverse zaadmengsels specifiek voor dit doel in de handel.
 • Kosten en techniek
  De kosten van grasonderzaai zijn vrijwel gelijk aan het traditioneel zaaien van een vanggewas. Het verschil is dat een bewerking in het najaar (lostrekken en zaaien) wordt vervangen door een bewerking in het voorjaar (zaaien en eventueel schoffelen). Gebruik bij het zaaien tussen de maïs bij voorkeur de triltandschoffel met opgebouwde zaaibak.
  De baten van grasonderzaai zijn de stikstof, die beschikbaar is voor een volggewas, en de levering van organische stof.
 • Onkruidbestrijding
  Als het zaaien wordt gecombineerd met schoffelen, wordt ook een onkruidbestrijding uitgevoerd. Een extra gang door de maïs wordt zo vermeden en er kan worden bespaard op onkruidbestrijdingsmiddelen. Wees terughoudend met het gebruik van bodemherbiciden omdat dan de kieming en ontwikkeling van het gras moeilijker wordt.Via de link ziet u “graszaaien onder maïs” in beeld en geluid.