Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Volg de hergroei van gras met VersgrasCheck

Deel dit bericht

Kuilen waarbij voldoende lang is gewacht met maaien, laten meer darm verteerbaar eiwit (DVE) zien dan kuilen waarvan het gras jong is ingekuild. Analyse van het verse gras via een VersgrasCheck geeft inzicht in het juiste maaimoment. In het kader van de nieuwe samenwerking biedt Eurofins Agro eenmalig voor twee melkveehouders een set van 5 gratis VersgrasChecks aan.

Een dergelijke set aan VersgrasChecks maakt het mogelijk om percelen met elkaar te vergelijken of om binnen één perceel het effect van temperatuur en/of neerslag te bestuderen. Mocht u belangstelling hebben, onderaan dit artikel staat hoe u dit kunt doorgeven.

Eiwitkwaliteit en maaimoment
Via een analyse van vers gras is de ontwikkeling van de hernieuwde grasgroei op graslandpercelen op de voet te volgen. Veeteelt publiceert van een aantal vaste melkveebedrijven verspreid over Nederland de resultaten van wekelijks onderzoek in de Versgrasupdate te vinden via www.veeteelt.nl/gras

Het winnen van kwalitatief hoogwaardig eiwit is momenteel meer dan ooit dé uitdaging. De stikstof en zwavel die is gegeven via drijfmest en kunstmest, moet immers optimaal worden benut. Het gras zet stikstof en zwavel om in eiwit en dat eiwit moet zonder verliezen in de kuil. Wat is dan het ideale maaimoment?
Kwalitatief goed eiwit is vooral Darm Verteerbaar Eiwit (DVE); eiwit dat op darmniveau voor de koe beschikbaar komt. Vers gras heeft vaak een mooi gehalte DVE. Dit kan tijdens het inkuilen echter worden afgebroken tot oplosbaar eiwit. Vooral bij lagere droge stof (ds) gehaltes van de graskuil, dus in natte kuilen, wordt DVE snel omgezet in opgelost eiwit. Kuilen waarbij voldoende lang is gewacht met maaien, laten meer DVE zien dan kuilen waarvan het gras jong is ingekuild. Deze later gemaaide snedes zijn vaak met een hoger droge stofpercentage ingekuild en daardoor vindt er minder afbraak plaats van eiwit door bacteriën. Daarnaast heeft de langere groeiperiode van het gras ertoe geleid dat er voldoende tijd is geweest om DVE in de vorm van aminozuren op te bouwen.

Tabel 1 laat de gemiddelden zien van het oplosbaar ruw eiwit (RE) percentage en de DVE-gehalten in zowel vers gras als in de graskuilen in de afgelopen jaren. In de tabel is duidelijk te lezen dat inkuilen altijd verlies aan eiwitkwaliteit oplevert.

Tabel 1: Eiwitgehaltes in vers gras en graskuil. Bron: Eurofins Agro

 

Maaimoment bepalen
In het bepalen van het optimale maaimoment is de VersgrasCheck een krachtig hulpmiddel. Naast de gebruikelijke visuele beoordeling van het gras in de wei, geeft laboratoriumonderzoek van grasmonsters de échte cijfers over de voederwaarde.

In de ideale situatie is het gewenste ruw eiwitgehalte van de graskuilen voor het komende stalseizoen (2020/2021) al bepaald. Met behulp van VersgrasCheck kan daar vervolgens gericht naartoe worden gewerkt. Analyse van het verse gras op mineralen geeft inzicht waarmee de N/S-verhouding in het verse gras te bepalen is.
Dit inzicht is te gebruiken om eerstvolgende mestgift van het perceel te optimaliseren. Het aandeel hoogwaardig eiwit (DVE) uit eigen geteeld gras kan zo worden verhoogd en het aandeel uit aangekocht krachtvoer verlaagd. Bijkomend voordeel is dat het percentage eiwit van eigen land automatisch verhoogd wordt.

Bekijk het voorbeeldverslag van de VersgrasCheck

De belangrijkste redenen om een VersgrasCheck te doen:
• Bepaal het ideale oogstmoment
• Krijg inzicht in wat uw koeien vreten tijdens het weiden
• Stem de bemesting af op de behoefte van het gras

Belangstelling VersgrasCheck
Als u belangstelling heeft voor dit onderzoek meldt u dan aan via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl. Geef daarbij aan waarom u de VersgrasCheck zou willen proberen. Vermeld óók uw naam en telefoonnummer. De ervaringen van de prijswinnaars gaan we delen in de VKA praktijkflits.