Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-themabijeenkomst Bodem Bewust Bemesten: inzicht in eigen bodemcijfers

Deel dit bericht


VKA-leden kunnen in januari aansluiten bij de themabijeenkomst Bodem Bewust Bemesten. Bij huidige voer- en kunstmestprijzen is een hoge benutting van de bemesting zowel voor het rendement als de waterkwaliteit van essentieel belang. De generieke input is inmiddels zoveel verlaagd dat simpelweg minder input niet meer leidt tot een hogere benutting. Daar is meer maatwerk voor nodig, ofwel gerichter bemesten. Op deze bijeenkomst krijgen deelnemers aan de hand van handige overzichten inzicht in hun bodemcijfers en hoe hier praktisch mee te sturen. Oftewel, hoe ga je dit voorjaar jouw bodem bewust bemesten?!Op de VKA-thema-bijeenkomst krijgen deelnemers aan de hand van handige overzichten  inzicht in hun bodemcijfers en hoe hier praktisch mee gestuurd kan worden.


Binnen VKA is de kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd vijf jaar bezig geweest met waterkwaliteit en dan met name de waterkwaliteit van het grondwater. De waterkwaliteit onder een perceel is een direct gevolg van de gewasverbouw, bemesting en bodemstructuur. Om dit goed in beeld te kunnen brengen is de volgende methode ontwikkeld:

–              Percelen in kaart brengen

Via de Bedrijfs Water Wijzer (BWW) wordt een nauwkeurige weergave verkregen van de bodemopbouw van een perceel.

Daarnaast worden de bodemanalyses gebruikt om te kijken naar de pH, OS%, NLV, etc.

–              Gewasplanning en bemestingsplan maken

Doordat de percelen in kaart zijn gebracht, kan er bepaald worden welk gewas waar verbouwd kan worden. Hierbij speelt natuurlijk ook de praktische uitvoerbaarheid een belangrijke rol. Met name afstand en ook de derogatie.
Uit de gewasplanning volgt een bemestingsplan. Hoeveel is er beschikbaar en waar kan het ingezet worden? In globale lijnen kan dit in het voorjaar al bepaald worden.

–              Via de graslandgebruikskalender wordt vervolgens bijgehouden de hoeveelheid bemesting in kg N per ha per perceel. Tevens wordt ook de opbrengst van dat perceel gemeten en omgerekend naar kg N.

Dit alles wordt verwerkt in een dashboard en perceelsgrafiek. Hierdoor wordt inzichtelijk welk perceel een overschot heeft en welk perceel nog behoefte heeft aan bemesting.

–              Tussentijdse en eind-evaluatie

Door goed te registreren is het mogelijk om halverwege het groeiseizoen (juni/juli) al een goed beeld te hebben van alle percelen. De bemesting kan hierop aangepast worden. Met name de goede percelen mogen worden beloond. In de eindevaluatie kan bekeken worden of er voor het volgende jaar nog wijzigingen plaats moeten vinden. Geldt ook voor de gewaskeuze.

Wat levert 5 jaar kennisgroep Waterkwaliteit op?

Registreren = Dirigeren

Net als voor de veestapel geldt ook voor de bodem: door goed te registreren kunnen de juiste keuzes worden gemaakt (dirigeren). De goede percelen worden beloond, de andere percelen krijgen de basis bemesting. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om voldoende mestopslag te hebben (+/- 10 mnd). Hierdoor kan alle dierlijke mest in het voorjaar worden aangewend. Zeker gezien de droge zomers is dit zinvol. Rond juni/juli kan dan een eerste balans opgemaakt worden. Welke percelen krijgen nog wat extra en welke percelen hebben nog voorraad? Op deze manier wordt elke kg N optimaal benut.