Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA partner van Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Deel dit bericht


VKA is onlangs als partner toegetreden tot het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG).
Dit platform werkt aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. PNLG wil met dit plan toekomstperspectief bieden voor de landbouw en werken aan een circulaire landbouw waar bovendien ruimte is voor meer natuur en biodiversiteit.VKA heeft als basis de vier kringlopen: verbeteren van de ecologie, verbeteren van het rendement, vernieuwend ondernemerschap en verbinding met de maatschappij. Toetreding tot het platform sluit goed aan bij de kringloop ecologie en projecten die hieraan gelieerd zijn.

Voor wat betreft het thema verbeteren van de ecologie heeft de VKA zich met haar leden ook actief gericht op het thema ‘natuurinclusief’ met het POP3 project Natuurinclusieve Landbouw. De VKA hoopt hier met het project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ een vervolg aan te geven. De VKA-leden hebben hier een groot belang bij. Ze lopen voorop en willen dit ook uitdragen, maar hiervoor is ondersteuning en kennisoverdracht nodig.


Met het toetreden als partner tot het platform verwacht de VKA meer verbinding en samenwerking met het platform, maar mogelijk ook met reeds aangesloten partners.