Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-leden in gesprek over KPI’s kringlooplandbouw

Deel dit bericht

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie Indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De VKA-leden waardeerden het om mee te mogen praten over beleidszaken die de hen persoonlijk aangaan. Helaas vonden de gesprekken in verband met corona niet aan de keukentafel thuis plaats, maar lokale buurtcentra boden nog wel voldoende verantwoorde gelegenheid. De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op.Vragen en discussies

De genoemde KPI’s  moeten, als het aan het ministerie van LNV ligt, de komende jaren integrale sturing gaan geven op het behalen van de doelen voor duurzame landbouw. (Lees hier meer) Dat is nog niet makkelijk. Welke doelen horen er eigenlijk bij kringlooplandbouw, is dat bijvoorbeeld ook dierenwelzijn? Willen we wel naar doelsturing en krijgt de melkveehouder de ruimte om daar zijn eigen maatregelen voor te nemen? En hoe meten we zaken zoals biodiversiteit? Veel gebeurt in contracten, maar ook veel wat nu al gebeurt wordt niet vastgelegd, is wel waardevol, maar moeilijk meetbaar. En hebben we in de Achterhoek niet al het Markemodel en is daar al niet over de indicatoren nagedacht die voor onze regio passend zijn? Ook werd een voorlopige lijst met indicatoren met de groepen gedeeld met de vraag of ze zinvol en werkbaar zijn.Onderzoek naar beschikbare data


Ondertussen vond door Rianne van Binsbergen en Jur Eekelder van De Marke onderzoek plaats naar het gebruik van beschikbare data om de indicatoren te kunnen voeden en te borgen. Zij voerden onderzoek uit aan de hand van (geanonimiseerde) data van VKA- en VALA-leden, zoals vastgelegd in de KringloopWijzers en in de administratie van ANlB en andere ecologische diensten in uitvoering door de VALA. Ook hier zijn de nodige plussen en minnen boven tafel gekomen die we graag delen na afronding van het project.


Eind november deden Rianne van Binsbergen en Carel de Vries tijdens een werkconferentie van LNV tijdens een workshop hun verkenningen in de Achterhoek uit de doeken. Klik hier voor de gehouden presentatie tijdens deze conferentie.

Op dit moment vinden afrondende acties plaats en worden conclusies en aanbevelingen aan de minister bij elkaar geschreven. De leden die hebben meegedacht krijgen als eerste de (concept)resultaten te zien.

Wordt vervolgd!