Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA Jaaroverzicht 2022: een terugblik op het jaar

Deel dit bericht


Aan het begin van een nieuw jaar blikken we terug op wat de VKA in 2022 voor leden en partners organiseerde, welke nieuwe projecten en kennisgroepen zijn opgestart en welke resultaten met lopende projecten gerealiseerd zijn. Ook verscheen de VKA in 2022 meerdere keren in de (agrarische) vakpers. Lees je mee met het VKA Jaaroverzicht 2022?


Klik hier voor het jaaroverzicht in pdf:


Januari 2022:

 • VKA lanceert een video over de vier VKA-kringlopen:
  De afgelopen jaren zijn veel goede stappen gezet binnen de VKA en op de bedrijven. Als lerend netwerk voor de Achterhoekse landbouw kijkt de VKA vooruit. Samen met leden en partners gaan we een nieuwe fase in, voor een vruchtbare toekomst. De nieuwe VKA-visie is uitgewerkt in vier kringlopen: verbeteren van de ecologie, vernieuwend ondernemen, verbinden met de maatschappij en verbeteren van het rendement.

 • VKA-leden in gesprek over KPI’s kringlooplandbouw
  Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie Indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). VKA schrijft een artikel over deze bijeenkomsten, die veel discussie en verschillende meningen opleverden.
 • Start VKA-focusgroepen
  VKA start met twee focusgroepen bestaande uit één afgevaardigde per VKA-studiegroep. De focusgroepen komen één keer per jaar bij elkaar. Doel van de focusgroep is om leden mee te laten denken over de invulling van het leerprogramma. Als leden ideeën of feedback hebben kunnen ze dat delen met hun focusgroeplid, maar uiteraard ook altijd rechtstreeks met de VKA-werkorganisatie of -bestuur.


Februari 2022:

 • Voorlopige resultaten KLIMEA enquête deel 1
  In het vierjarige project ‘KLIMEA’ van de VKA en andere partners wordt gewerkt aan het verbeteren van de klimaatbestendigheid van melkveebedrijven in de Achterhoek. Gestart is met een enquête om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van melkveebedrijven voor weersextremen en de mogelijkheden om klimaatbestendiger te worden.

 • Meerjarige effecten van organische stofaanvoer met reststoffen
  Op het bedrijf van VKA-deelnemer Alex ten Have in Harreveld is de afgelopen jaren een veldproef op een maisperceel uitgevoerd met organische mest, compost en bokashi. NMI heeft van 2018 tot en met 2020 onderzocht in hoeverre de werking van de toplaag van uitspoelingsgevoelige zandgrond kan worden verbeterd door een verhoging van het organische stofgehalte en de daaraan gekoppelde bodemfuncties, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de nitraatuitspoeling.


 • VKA zendt VKA Journaals uit.
  VKA Journaal 1: De eerste uitzending heeft het thema ‘Economie van de duurzaamheid.’ Kun je geld verdienen met duurzaamheid? Hierover delen VKA-leden Wily Erinkveld uit Geesteren en Paul Hilderink uit Keijenborg en expert Joop Rensen van Countus hun visie.

 • De VKA brengt een rapportage uit over de KringloopWijzer-resultaten van 155 deelnemende bedrijven die vanaf de start van het project in 2013 jaarlijks een correct ingevulde KringloopWijzer hebben ingevuld.Maart 2022:

 • Het tweede en derde VKA Journaal worden ook gelanceerd op het VKA YouTube-kanaal. Het tweede journaal gaat in op natuurinclusief boeren.

  Het derde VKA Journaal gaat over het thema stikstof en methaan. In de studio zijn VKA-leden te gast en komen experts aan het woord. Ook maakt een reportage vanaf een boerenbedrijf onderdeel uit van het journaal.

 • In het vierde VKA Journaal gaan deskundigen en deelnemers in gesprek over water en waterbeschikbaarheid. In de studio zijn VKA-deelnemers Alex ten Have uit Harreveld en Arjan Groot Wassink uit Heelweg te gast. Zij gaan in gesprek met presentator René Schepers over hoe ze op hun bedrijf omgaan met water en de bodem.


April 2022:

 • Kansen en uitdagingen samenwerking akkerbouw-veehouderij
  In de pilot samenwerking Akkerbouw en Veehouderij wordt onderzocht hoe verdere samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij extra bijdraagt aan de doelen van kringlooplandbouw en welke praktische of regeltechnische belemmeringen dat nu verstoren. Wat is tot nu toe gedaan in deze pilot en waar liggen kansen en uitdagingen?


 • Een kleine tweehonderd aanwezigen komen naar de VKA Inspiratiebijeenkomst ‘Een vruchtbare toekomst voor de Achterhoekse landbouw’ in zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Frans van den Hurk, Imke de Boer, Onno van Eijk en Nick van Eekeren zijn sprekers en gaan in op de vier VKA-kringlopen. (Leden-)boeren, VKA-relaties en partners, een goede sfeer en inhoudelijke interactie vanuit het publiek met de vier sprekers én VKA-bestuursleden maken de VKA-avond tot een geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

  Bekijk hier een aftermovie van de bijeenkomst.


 • Nieuwe VKA-serie
  In de Praktijkflits en op de website gaat de VKA vijf onderwerpen uit de KringloopWijzers van haar leden uitlichten in de vorm van artikelen in combinatie met aantrekkelijke infographics. De eerste editie gaat over de bedrijfsontwikkeling van de bedrijven. We kijken onder andere naar algemene kengetallen, arealen en veeprestaties.


 • Achterhoekse boeren geslaagd voor cursus Natuurondernemer
  Zestien Achterhoekse boeren, waronder VKA-leden, zijn geslaagd voor de cursus Natuurondernemer Niveau 1 van de Aeres Hogeschool. De cursus maakte onderdeel uit van het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek.’Mei 2022:

 • Algemene Ledenvergadering van de VKA
  De ALV vindt plaats op maandag 23 mei bij zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. De avond is alleen bestemd voor VKA-leden en bestaat uit twee delen: een officieel gedeelte en een boeiende presentatie van Johan Kampman van De Feestfabriek over het succes van De Feestfabriek, organisator van onder andere de Zwarte Cross. Ook volgt vanuit het bestuur een visie over de VKA in 2030.

  Edwin Breimer uit Toldijk wordt benoemd als nieuw bestuurslid.
  Aftredende bestuursleden zijn Beli den Hartog en Johan Beernink.

Juni 2022:

 • Groeizaam 2021 positief voor BES 2022
  Dierlijke mest in plaats van kunstmest is in de kern van hoe de 20 deelnemende bedrijven in de BES-pilot de kringloop verder willen sluiten. Met een ontheffing op de huidige bemestingsnormen wordt de BES voor het derde jaar toegepast binnen de Achterhoek, de experimenteer-regio voor kringlooplandbouw.

 • BES-pilot motiveert verantwoord mestgebruik
  De VKA-deelnemers bespreken de resultaten van de BES-pilot in 2020 en 2021. Conclusie is dat de potentie van de BES groot is en dat opschaling naar gebiedsniveau kan bijdragen aan de stikstofopgaves die er liggen. 

 • VKA-themabijeenkomst ‘Verbeter je waterbeschikbaarheid’
  Enkele VKA-studiegroepen volgen de uitgestelde themabijeenkomst over waterbeschikbaarheid. Wat kun je als boer, samen met buren en/of samen met Waterschap Rijn en IJssel doen om water vast te houden en beschikbaar te houden?
 • Deel 3: Broeikasgas-emissies VKA-bedrijven 2017-2021
  Hoe scoren de VKA-bedrijven de afgelopen vijf jaar op het gebied van broeikasgasemissies? Uit de KringloopWijzers van 220 VKA-leden blijkt dat de spreiding groot is en dat de emissies in de droge jaren van 2018 en 2019 hoger waren omdat meer voer moest worden aangevoerd. Deze stijgende trend zet niet door in 2020 en 2021.   


Juli 2022:

 • Velddag samenwerking akkerbouw en veehouderij
  In het kader van de projecten “Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de experimenteergebieden Kringlooplandbouw” (PAVEx-K) en “Kritische Prestatie Indicatoren Kringlooplandbouw” (KPI-K) is op woensdag 15 juni een Velddag georganiseerd.

 • Voorlopige resultaten project ‘Chemievrij?!’
  De VKA besteedt samen met boeren, loonwerkers en partners al een aantal jaren aandacht aan alternatieven voor het gebruik van chemie. Met partner Groeikracht werkt de VKA aan praktijkproefvelden. Hier worden onder andere het effect van tijdig onderwerken en het oogsten van het vanggewas op de mineralisatie gemeten.
 • De VKA neemt afscheid van Fleur Brinke. Na de oprichting van de vereniging VKA in 2009 heeft Fleur als manager de VKA verder uitgebouwd. Ze heeft de VKA als lerend netwerk op de kaart gezet en er samen met het bestuur en werkorganisatie voor gezorgd dat samen met partners goede en inhoudelijke projecten opgezet zijn met als doel de VKA-leden een uitdagend leerprogramma aan te bieden. Fleur heeft haar carrière vervolgd als als bedrijfsleider van Agro-innovatiecentrum De Marke.

Augustus 2022:

September 2022:

 • Statement over verdwijnen derogatie
  Het nieuws over het verdwijnen van de derogatie is onacceptabel voor de VKA. Het VKA-bestuur brengt daarom een statement onder de aandacht bij het ministerie van LNV en de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer.

 • Markemodel fase 2: boeren gaan testen in de praktijk
  In 2019 en 2020 ontwikkelden de VKA en VALA het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel, als onderdeel van de GLB-pilot (fase 1) In de tweede fase, die nu gestart is, is er gestart in twee deelgebieden Winterswijk en in/rondom het waterwingebied ‘t Klooster met praktijktoetsen met boerenleden.


Oktober 2022:

 • VKA-studiegroepbijeenkomsten gaan van start

 • ‘Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit!’ is de titel van de VKA-studiegroepbijeenkomsten die in oktober weer van start gaan. Het optimaliseren van het rantsoen op je eigen bedrijf staat centraal. Iedere deelnemer kijkt aan de hand van KringloopWijzer-data naar zijn of haar bedrijf. De laatste ontwikkelingen worden geschetst door een expert. Ook is er een rondgang op het bedrijf.

 • Het nieuwe VKA-leerprogramma 2022-2023 is gepubliceerd.

 • VKA informeel in gesprek met medewerkers RVO
  RVO-medewerkers van het team Europees Betaalorgaan zijn op 6 oktober in de Achterhoek voor een bedrijfsuitje, waarbij ze onder andere nader kennismaakten met de VKA, haar werk en de verbinding met GLB-beleid.


November 2022:

 • VKA-themabijeenkomsten weer van start
  Vanaf eind november tot en met december vinden de VKA-themabijeenkomsten weer plaats. Tijdens de themabijeenkomsten staan drie van de vier VKA-kringlopen centraal: verbeteren van het rendement, vernieuwend ondernemen en verbinden met de maatschappij.

 • VKA en Wageningen Livestock Research gaan samenwerken
  De Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Wageningen Livestock Research (WLR) zijn een duurzame samenwerking aangegaan. WLR en VKA gaan samenwerken op actuele thema’s en gebruiken daarbij elkaars expertise en de expertise van Agro-innovatiecentrum De Marke. De samenwerking geldt in eerste instantie voor drie jaar.

 • VKA nieuwe partner van Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland
  VKA treedt als partner toe tot het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG). Dit platform werkt aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. PNLG wil toekomstperspectief bieden voor de landbouw en werken aan een circulaire landbouw waar bovendien ruimte is voor meer natuur en biodiversiteit.


 • Verkenning aansluiting VKO-deelnemers of studiegroepen bij VKA
  Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO), een project van LTO Noord, komt eind 2022 te vervallen. Overijsselse melkveehouders werkten in dit project samen aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem en het efficiënter omgaan met de mineralen op hun bedrijf. VKA verkent de mogelijkheden voor een eventuele samenwerking met VKO-melkveehouders en/of studiegroepen. In december wordt hiervoor een bijeenkomst gehouden.

 • VKA aanwezig op Agro Innovatie Event van de Innovatie Coöperatie
  VKA-ers Joost Geuijen en Anneloes Fleerkate zijn op 23 november aanwezig op het Agro Innovatie Event van de Innovatie Coöperatie.

 • Samen blijvend werken aan natuurinclusieve landbouw in Achterhoek
  De boeren die de cursus Natuurinclusieve landbouw (NIL) traject C volgden komen op 25 november samen met de partners in de Achterhoek bij elkaar tijdens een slotbijeenkomst in Vorden.


December 2022:

 • Uitrol Markemodel naar 35 boerenbedrijven in de Achterhoek
  In de Achterhoek gaan 35 boeren in de praktijk aan de slag met het Markemodel, een regionaal sturingsmodel op kwaliteitsdoelen waarbij ze beloond worden voor bewezen bovenwettelijke prestaties. VKA is mede-initiatiefnemer van het Markemodel.

 • Werkbezoek Tweede Kamer aan Achterhoek
  VVD-Tweede Kamerleden Erik Haverkort en Thom van Campen brengen op uitnodiging van Achterhoek Ambassadeurs een bezoek aan de Achterhoek om te spreken over de toekomstige landbouw in de Achterhoek. Gesproken wordt over ontwikkelingen die van belang zijn voor een gezond toekomstperspectief van de agrarische sector in de Achterhoek en daarbuiten. Ontwikkelingen die vragen om perspectief en experimenteerruimte. Klik hier voor een video.De VKA in de (agrarische) media in 2022: