Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-jaaroverzicht 2021

Deel dit bericht


Nu het jaar 2021 bijna achter ons ligt, blikken we terug op wat de VKA in 2021 voor de leden en partners organiseerde, welke nieuwe projecten en kennisgroepen zijn opgestart en welke resultaten met lopende projecten gerealiseerd zijn.

Leest u mee met het VKA-jaaroverzicht?


Januari 2021:

 • We begonnen het nieuwe jaar met 3 webinars over verdienmodellen. Op 11, 20 en 29 januari gingen we in samenwerking met onder andere de VALA en de Rabobank in op verdienmodellen voor melkveehouders, telkens vanuit een ander perspectief. De webinars mochten rekenen op veel aanwezigen en veel interactie in de chatbox.


Februari 2021:

Maart 2021:

 • De 30 studiegroepen staken met ingang van maart de koppen weer digitaal bij elkaar. Aan de hand van de ingevulde Kringloopwijzers kijken de melkveehouders en hun begeleiders terug op afgelopen jaar en werpen ze hun blik op komend seizoen.

 • VKA en Dumea Agro Advies, een bureau voor landbouwkundige monsternames- en analyses uit Ootmarsum, gaan een zilveren partnerschap aan.

 • VALA en VKA presenteren tijdens een live webinar Het Markemodel, een nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel in een notendop: regionale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door boeren te waarderen voor bewezen prestaties.

 • ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ is de naam van een nieuw PPS-project waaraan de VKA als partner de komende vier jaar actief deelneemt en bijdraagt samen met FrieslandCampina, ForFarmers, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland en Wageningen Research. Het  project heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek.


April 2021:

 • Achterhoekse boeren en loonwerkers werken aan het onderwerken van groenbemesters na maisteelt zonder de inzet van chemie. (klik hier voor een video) In Laren (Gld) is hiervoor een demoveld aangelegd. De VKA en Innovatiecoöperatie De Marke monitoren de effecten.  Ook Vitens is als partner bij het project betrokken.

 • De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VKA vindt op 6 april plaats vanuit de studio van Agrio in ’s-Heerenberg. De digitale vergadering heeft een formeel en informeel karakter met onder andere een bestuursverkiezing, pubquiz en thema’s voor het leerprogramma 2021-2022. Ook werd het VKA-jaarverslag 2020 gepresenteerd. Toon Hulshof neemt afscheid van het bestuur en als nieuwe VKA-bestuursleden worden Manon Tankink en Joost Geuijen voorgesteld.


Mei 2021:

 • De VKA verschijnt regelmatig in diverse artikelen in de (agrarische) media. We zetten een aantal publicaties  op een rij. Klik hier voor nog meer artikelen in de pers.


Juli 2021:

 • Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouwen Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek een antwoord op geven. De VKA is samen met agro-innovatiecentrum De Marke en Wageningen Livestock Research verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek.


Augustus 2021:

 • VKA, ForFarmers en Eurofins Agro delen de eerste resultaten van de praktijkproef waarbij onderzoek wordt gedaan naar een betere benutting van de dierlijke mest op het eigen bedrijf met betrekking tot eiwit.
 • Het eindresultaat van de GLB-pilot Het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw, is onlangs gepresenteerd. De pilot van VALA en VKA in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw. Een is een aanvraag ingediend voor een vervolg-pilot.  
 • Boerenverstand, het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research (WUR) werken de Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw uit. Deze set aan indicatoren en streefwaarden is bedoeld om kringlooplandbouw meetbaar te maken. VALA en de VKA gaan samen met Agro-innovatiecentrum De Marke de KPI’s in de Achterhoekse praktijk (als innovatieregio voor kringlooplandbouw) testen. Hiervoor worden 30 boeren gezocht die éénmalig willen meedoen.
 • De resultaten vanuit de BES-pilot over het jaar 2020 zijn veelbelovend.  Op 20 (VKA) melkveebedrijven in de Achterhoek en Liemers wordt met de BES (BedrijfsEigen Stikstofnorm) gestreefd naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest.

September 2021:

 • Zestien VKA-melkveebedrijven stellen op woensdag 8 september hun bedrijven open tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’. VKA-leden, -partners en Achterhoekse boeren die (nog) geen lid zijn kunnen op deze dag twee themabedrijven bezoeken, één ’s ochtends en één ’s middags. In totaal nemen ruim 250 mensen deel.
  Van ieder bedrijf is een bedrijfsspecifieke flyer uitgebracht met bedrijfseigen gegevens gerelateerd aan het thema. Ook is een brochure uitgebracht met enerzijds informatie over de VKA én over de vier thema’s.
 • Van elk thema tijdens ‘Loeren van de boeren’ is een inhoudelijke video gemaakt met één van de VKA-gastboeren.

Oktober t/m november 2021:

 • De VKA werkt uitgebreide analyses uit van 274 KringloopWijzers van VKA-leden van 2017 tot en met 2020. De analyse werd uitgewerkt in vijf inhoudelijke artikelen:


algemene bedrijfsontwikkeling van de bedrijven in deze periode

eiwit van eigen land en eiwit in het rantsoen

bemestingen en opbrengsten van gras en mais 
in de afgelopen vier jaar

KringloopWijzer-resultaten van VKA-leden voor ammoniak- en broeikasgasemissies

zelfvoorzienendheid van VKA-deelnemers


Oktober 2021

 • De VKA presenteert het nieuwe jaarthema ‘Hoe zit het met uw energie?’ van het VKA-leerprogramma 2021-2022.
 • De eerste VKA-studiegroepbijeenkomst vindt (weer fysiek!) plaats. Tijdens deze studiegroepbijeenkomst analyseren, delen en bespreken de leden hun Kringloopwijzercijfers 2020 met hun vaste studiegroepbegeleider. Ook wordt een analyse gegeven van de KringloopWijzer-cijfers van alle VKA-leden over de periode 2013-2020.

November 2021:

 • De VKA brengt een persbericht uit over de Achterhoekse bodemkwaliteit.  In de Achterhoek is voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn tot dit moment goed op orde, blijkt uit een analyse in het project ‘Locatiespecifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’. In dit project heeft het NMI met medewerking van de VKA en Waterschap Rijn en IJssel een uitgebreide data-analyse uitgevoerd op basis van beschikbare bodemanalyses van alle Achterhoekse percelen van de laatste 25 jaar.
 • De VKA-thema-bijeenkomsten gaan weer van start. VKA-leden kunnen met hun VKA-studiegroep deelnemen aan één thema-bijeenkomst en in januari of februari aan de tweede. De serie themabijeenkomsten loopt tot en met half februari 2022. De themabijeenkomsten hebben de volgende vier thema’s:

 1. Integrale aanpak stikstof en methaan
 2. Verbeter je waterbeschikbaarheid
 3. Natuurinclusieve landbouw
 4. De economie van de efficiëntie

December 2021:

 • Tijdens een digitaal werkbezoek van Tweede Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) doet de Achterhoekse kringlooplandbouwsector een dringende oproep om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Achterhoek als experimenteerregio voor (natuurinclusieve) kringlooplandbouw. De VKA geeft een presentatie en gaat met de politici in gesprek.