Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Velddag samenwerking akkerbouw en veehouderij

Deel dit bericht


In het kader van de projecten “Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de experimenteergebieden Kringlooplandbouw” (PAVEx-K) en “Kritische Prestatie Indicatoren’Kringlooplandbouw” (KPI-K) is op woensdag 15 juni een Velddag georganiseerd.


Klik hier voor een kort videoverslag van de dag.

Zowel de praktijk als het ministerie van LNV zijn geïnteresseerd in het sturen op doelen voor kringlooplandbouw. Maar hoe werkt dat in de praktijk én hoe zou dat moeten werken vanuit beleid en uitvoering? Daar ging het die woensdag over bij de velddag ‘Pionieren met KPI’s’ bij een akkerbouwer in Drenthe.

Tijdens deze velddag spraken boeren over kansen en risico’s met onder andere beleidsmakers van het ministerie van LNV en de provincie Drenthe, uitvoerders van RVO en Wageningse onderzoekers.Vanuit de Achterhoek waren er onder andere vijf boeren afgereisd naar Drenthe. Namens VKA en De Marke waren Rianne van Binsbergen, Mart Wagenvoort en Fleur Brinke aanwezig. Tijdens het middag programma was er een carrousel met meerdere stands, waaronder één voor de Achterhoek. De Achterhoek is één van de pilots in de experimenteergebieden. VKA is samen met Wageningen Livestock Research verantwoordelijk voor deze pilot, waarin zes melkveehouders en akkerbouwers deelnemen. Tijdens de carrousel hadden de deelnemende boeren de kans om met beleidsmakers hun eigen kansen en uitdagingen te bespreken.


Stikstofbeleid

Vijf dagen voor de Velddag werden de nota’s over het stikstofbeleid gepresenteerd. Enkele dagen voor de bijeenkomst kwam het verzoek van minister Staghouwer voor een gesprek met de boerendeelnemers. De minister heeft het slotwoord verzorgd en sprak geruime tijd met 15 akkerbouwers en veehouders uit de pilots. Er was ook ruimte voor de ondernemers uit de diverse gebieden in Nederland om reacties te geven op de recente nota’s over het stikstofbeleid en het perspectief op de landbouw.


Gebiedsgericht beleid

De uitkomsten van de velddag worden gebruikt voor nieuwe experimenten met de praktijkpilots en beleidsadvies voor toekomstig landbouwbeleid op provinciaal en landelijk niveau. Dit past ook bij de actualiteit en de behoefte van zowel boeren als ministerie aan meer gebiedsgericht beleid.