Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

N mineraal meting

BLGG bemonstert de percelen bij deelnemers vanaf oktober 2015

Vorig jaar heeft BLGG onder twee percelen van elke deelnemer een nitraatbemonstering uitgevoerd. Ook dit jaar wordt een monitoring uitgevoerd op dezelfde percelen als het afgelopen jaar. Eind oktober start de monstername. BLGG zal via email contact met de deelnemers opnemen en vragen om hun gegevens te controleren en aan te vullen. 

Resultaten vorig jaar
Vorig jaar heeft BLGG onder twee percelen van elke deelnemer van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en de Liemers een bemonstering uitgevoerd. Er is één perceel mais en één perceel grasland bemonsterd. Een grafiek van de resultaten staat hieronder weergegeven. De uitkomsten zijn veelvuldig gebruikt in de studiegroepen.

Grafiek_artikel_BLGG

Bemonstering op dezelfde percelen
Ook dit jaar wordt een monitoring uitgevoerd. Er is voor gekozen om dit op dezelfde percelen als vorig jaar te doen. Daarnaast is er beperkte mogelijkheid om een scheurperceel van 2015 te bemonsteren. De perceelgrootte mag maximaal 5 hectare bedragen. Als uw perceel groter is, wordt 5 hectare bemonsterd.

BLGG neemt contact op
BLGG neemt via email contact op en vragen om de gegevens te controleren en aan te vullen. Eind oktober wordt de monstername gestart.

Monstername BLGG, hoe gaat dat?

Afgelopen najaar zijn 236 maïs- en 257 graspercelen van de deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop bemonsterd. Na afloop kwamen er vragen binnen van deelnemers die het idee hadden dat er zomaar een monster gestoken was op de plek waar de monsternemer het veld in was gelopen. Naar aanleiding van deze vragen vroegen we BLGG AgroXpertus, verantwoordelijk voor de bemonstering, om een toelichting op hun methode.

 

Methode bemonstering
Foto_BLGG_monstername_ingezoomdFrans Giesen van BLGG legt uit hoe het bemonsteren in zijn werk is gegaan: “Elke ondernemer wees zelf een perceel grasland en een perceel maïsland aan voor de bemonstering. We liepen vervolgens in een W-vorm over het perceel heen om ervoor te zorgen dat het perceel goed verspreid werd bemonsterd . Volgens de richtlijnen van de accreditatie namen we elf steken per perceel op een bemonsteringsdiepte van 90 centimeter. Zo werd een mengmonster gemaakt. ” Uit de hieronder toegevoegde instructie voor de monsternemers van BLGG wordt de werkwijze ook duidelijk. Van het nemen van een monster op een willekeurige plek in het land was geen sprake volgens BLGG.

 

Instructie BLGG
Foto_BLGG_monsternemer_in_land
1. Loop in minimaal vijf slagen in de bewerkingsrichting zigzagsgewijs over het te bemonsteren perceel. Bij monstername tijdens de teeltperiode mag hier vanaf worden geweken als er maar wel minimaal vijf gangen/rijen over het perceel worden bemonsterd.
2. Neem, verdeeld over de looplijn, 10 meter boorsel. Het aantal steken hangt af van de vastgestelde bemonsteringsdiepte.

Bemonsteringsdiepte 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aantal steken 50 33 25 20 16 14 12 11 10