Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Waterkwaliteit

Verbeteren bodem- en grondwaterkwaliteit

Bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit zijn nauw verweven.

Waterschap Rijn en IJssel en Vitens zijn betrokken partners omdat de bodem onlosmakelijk verbonden is met waterkwaliteit en waterbergend vermogen van de grond. Bodemvruchtbaarheid is zeer belangrijk voor verbetering van de mineralenefficiëntie en vochthuishouding en daarmee van groot belang voor de gewasproducties van de landbouwbedrijven.

Waar denken we aan bij verbeteren van bodem- en grondwaterkwaliteit?
Bodemstructuur, organische stof gehalte, chemie (gehalten aan essentiële mineralen), biologische bodemvruchtbaarheid (het bodemleven), beworteling en waterhuishouding zijn bepalende factoren. Het is een complexe materie en voor de agrarische ondernemer een belangrijke factor voor het bedrijfsresultaat. Ook spelen grondbewerking en bemesting een belangrijke rol. Vruchtbare Kringloop wil een bijdrage leveren aan het delen van kennis en ervaring opdoen in het verbeteren van de bodemkwaliteit in relatie tot het efficiënt gebruik maken van mineralen. Dit deelproject houdt verband met alle andere deelprojecten van Vruchtbare Kringloop.

De Nitraat-App
Met de Nitraat-App kunt u eenvoudig en snel de nitraatconcentratie van het grondwater meten. De app scant en interpreteert nitraatstrips, laat direct het meetresultaat zien en heeft de optie om het resultaat te delen. Die gedeelde meetresultaten worden meteen gevisualiseerd in de online Delta Data Viewer. Deze app is in San Francisco tijdens de AGU Fall Meeting ook internationaal gelanceerd. Lees hier meer over de Nitraat-App. Ook is er een artikel over de Nitraap-App verschenen in het magazine Vee & Gewas.

Contactpersoon

Toon van Kessel – Vitens
E: Toon.vanKessel@vitens.nl
T: 06 5117 7078

water