Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Mestverwerkingscapaciteit

Mestverwerkingsplicht

Voor 2014 is er voldoende mestverwerkingscapaciteit, voor de jaren daarna moet de capaciteit nog verder ontwikkeld worden. Dofco Beheer bv heeft berekend dat de verwerkingsplicht voor de Achterhoek en Liemers in 2014 233.000 ton mest betreft waarvan 42% rundveemest. In 2015 zal de verwerkingsplicht naar verwachting 659.000 ton mest zijn, met een aandeel van 58% rundveemest. De sterke toename van het aanbod rund-veemest op de mestmarkt zal vooral de afzet van varkensmest en overige mest in de Achterhoek en Liemers gaan verdringen. Een groeiend deel van de mestproductie moet dus in de toekomst worden verwerkt.

In de kringlooplandbouw zou het ideaal zijn om de mestverwerkingsproducten weer terug te laten vloeien naar de eigen regio. Dan is het belangrijk om te weten welke behoefte de agrarische sector heeft. Voor de Achterhoek en de Liemers zijn Groot Zevert en Biogas Vereniging Achterhoek belangrijke partijen op dit thema naast de akkerbouwers en veehouders in de regio.

Vruchtbare Kringloop verkent de bruikbaarheid van mineralenconcentraten en de inzetbaarheid ervan in de agrarische sector. Ook analyseren we of het gebruik maken van mestverwerkingsproducten op agrarische bedrijven daadwerkelijk een mineralenefficiëntie oplevert. Tevens gaan melkveehouders samen met akkerbouwers en varkenshouders de toepassingen van verschillende mestverwerkingsproducten toepassen. De gegevens worden geanalyseerd. Met de groepen worden bemestingsplannen opgesteld, waarbij optimaal gebruik van dierlijke mest en producten uit dierlijke mest uitgangspunt is. Nagegaan wordt of dit kan leiden tot een Achterhoek en Liemers zonder kunstmest.

 

dikke_fractie