Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Groenbemester

Groenbemester: rogge of Italiaans raaigras?

Foto_bij_groenbemesters_rogge_of_italiaansIn de eerste kennisgroep bodem is de groenbemester van vorig jaar, die na de mais is gezaaid, tegen het licht gehouden. Welke groenbemester wordt door de deelnemers aan de bodemgroep beter beoordeeld: rogge of Italiaans raaigras?

De deelnemers aan de kennisgroep bodem bespraken in hun eerste bijeenkomst in 2015 de groenbemesters die vorig jaar zijn gezaaid.

Er is gekeken naar de hoeveelheid stikstof die het Italiaans raaigras en de rogge, inclusief de wortels, hebben vastgelegd. Het bleek dat beide groenbemesters vanaf het najaar 2014 tot en begin maart 2015 ongeveer 25 tot 55 kg stikstof per hectare hebben. Deze stikstof is dus niet in de winter uitgespoeld en kan ten goede komen aan het volggewas. De wortelbiomassa is voor beide gewassen vergelijkbaar. De bovengrondse productie van beide gewassen is twee keer zo hoog dan de ondergrondse productie.

Voor- en nadelen op een rij
Wat zijn de voor- en nadelen van deze twee groenbemesters? De belangrijkste bevindingen uit de kennisgroep bodem zijn als volgt: Italiaans raaigras heeft een fijn wortelstelsel en rogge heeft een grover wortelstelsel. Het zaaien duurt ongeveer even lang en kost evenveel diesel. Ook de prijs van zaaizaad voor 70 kg rogge of 25 kg Italiaans raaigras scheelt elkaar niet veel. Op deze factoren verschillen de groenbemesters dus weinig van elkaar.

Lichte voorkeur voor rogge
Het voordeel van rogge is dat het met één keer hakselen of door het gebruik van de schijveneg ondergewerkt kan worden. Rogge hoeft ook nooit doodgespoten te worden. Dit is een milieutechnisch voordeel ten opzichte van het agressievere Italiaanse raaigras. Dit totaalplaatje maakt dat rogge in deze groep gemiddeld net wat positiever beoordeeld wordt dan Italiaans raaigras.

 

Maaisel ter verbetering van bodemkwaliteit

Ook dit najaar maait Waterschap Rijn en IJssel oeverranden van sloten en beken. Van bepaalde trajecten gaat het maaisel naar composteringsbedrijven. Samen met provincie Gelderland wordt binnen het project bekeken of er ruimere mogelijkheden zijn om maaisel aan te wenden op het boerenbedrijf als organische stof leverancier om zo een bodemkwaliteitsverbetering te realiseren. Het beste resultaat wordt behaald als het eerst opgeslagen wordt als kuil op het bedrijf en het vervolgens begin van het jaar wordt uitgereden.

Meer informatie en/of opgave bij Laurens Gerner van Waterschap Rijn en IJssel via l.gerner@wrij.nl.

maaisel_2