Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Themabijeenkomsten Klimaatadaptatie

Deel dit bericht

Hoe speel je in op het veranderende klimaat?


We kunnen er niet meer omheen: door de klimaatverandering krijgen we meer te maken met hevige buien en meer droge en zeer warme periodes. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, de veestapel en de bedrijfsresultaten. Hoe pas je je bedrijfsvoering aan aan het veranderende klimaat? Tijdens de VKA-themabijeenkomst Klimaatadaptatie krijgen deelnemers handvaten, tips en adviezen om op hun bedrijf toe te passen.

Gaat het bij klimaatmitigatie om maatregelen om de carbon foodprint te verlagen, bij klimaatadaptatie staat het inspelen op klimaatveranderingen centraal. Tijdens de themabijeenkomst wordt allereerst uitgelegd hoe het zit met de klimaatverandering en welke gevolgen dit heeft. Zwier van der Vegte, manager van KTC De Marke: ‘Heftige regenbuien en de langere periodes van droogte en hitte zijn ‘blijvertjes’. Melkveehouders zullen daar op willen en moeten anticiperen op hun bedrijven. Tijdens de bijeenkomsten gaan we daar aan de hand van vier maatregelen op in. Dit zijn beregenen en water langer vast houden, het telen van andere gewassen, bodemverbetering en het tegengaan van hittestress.’

1. Beregenen en water vasthouden

Op De Marke worden onder andere proeven gedaan met druppelirrigatie, en steeds meer melkveehouders investeerden de afgelopen jaren in beregeningsinstallaties. De droge zomers maken dit onderwerp erg actueel. Het grondwaterpeil daalt en melkveehouders zien ook dat het sinds een paar jaar niet meer op peil komt in de winter. Hoe houd je water vast in het gebied, wat doet het waterschap en hoe reëel is het om landbouwgrond op te offeren om water te bergen?

2. Andere gewassen telen

De laatste jaren zetten melkveehouders onder andere in op het telen van droogte-tolerante gewassen zoals rietzwenk. Ook onder andere cichorei en weegbree in kruidenrijk grasland zijn geschikt omdat ze dieper wortelen. Sorghum kan goed tegen droogte én tegen wateroverlast. Welke kansen en belemmeringen hebben deze gewassen?

3. Bodemverbetering

Aandacht voor organische stof in de bodem en het tegengaan van verdichting voorkomt dat percelen te nat zijn om te berijden en anderzijds snel verdrogen omdat het grasland het vocht niet op kan nemen omdat het er af loopt of verdampt. Welke aandachtspunten zijn hierbij van belang?

4. Hittestress

Wat zijn effectieve maatregelen om hittestress bij de koeien te beperken? Hoe kun je hier op anticiperen met het rantsoen en in de stal?