Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Thema 3 VKA-Inspiratiedag op 8 september: Bemesting

Deel dit bericht

Gastboer Gert Dinkelman uit Barchem: ‘In voorjaar bemesten zodra het kan’

Zestien melkveebedrijven zijn gastbedrijf op woensdag 8 september tijdens de Inspiratiedag van VKA. VKA heeft vier thema’s gekozen: sturen op een laag ruw eiwit, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen. Gert Dinkelman uit Barchem stelt zijn bedrijf open in het kader van het thema bemesting. Lees hier meer over dit thema en over zijn motivaties rondom dit thema.

Een efficiënte bemesting staat aan de basis van een goede ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit en is daarmee bepalend voor het aandeel eiwit van eigen land én voor de hoeveelheid eiwit en energie die nog aangekocht moet worden. Een deel van de thema-bedrijven tijdens de Inspiratiedag is deelnemer in de BES-pilot en daarmee in staat eigen drijfmest nog efficiënter toe te passen op het eigen bedrijf. De BES-pilot gaat niet uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen. Als de ruwvoeropbrengsten passen bij de toegepaste bemesting zal ook het bodemoverschot laag zijn en wordt daarmee een te hoge nitraatuitspoeling op de zandgronden vermeden.

Bedrijfsgegevens melkveebedrijf Dinkelman

Dor BES praktijkgericht bemesten

Gert Dinkelman melkt ruim 80 koeien op 33 ha. Het bedrijf is voor het tweede jaar deelnemer in de BES-pilot. Gerard Abbink is praktijkbegeleider van het bedrijf in het kader van de BES. Het spreekt Dinkelman aan dat hij door de BES met een praktijkgericht bemestingsplan aan de slag kan. ‘Wij bemesten al jaren scherp en letten goed op een goede benutting. In het voorjaar bemesten we zodra het kan. Als de grond het toelaat, moet er bemest worden, is de insteek. Onze ervaring is dat de opbrengst en kwaliteit van het gras dan klopt.’
Door de BES mag Dinkelman 335 kg N uit dierlijke mest aanwenden en 123 kg N uit kunstmest. Per ha kan hij 23 kuub meer dierlijke mest aanwenden. Het voordeel van minder mestafvoer is groot: hij bespaart 700 kuub mestafvoer.


Ronde door percelen

Dinkelmans bedrijf ligt op een nattere leemhoudende grondslag. Daar wil in potentie veel gras groeien, maar de percelen zijn ook snel ’te nat’, erkent Dinkelman. ‘De afgelopen jaren hebben we intensief beregend, maar dit seizoen hebben we het maaien soms uit moeten stellen omdat het te nat was. Beregenen kost tijd en geld, maar later maaien gaat ten koste van de kwaliteit. Dat is de uitdaging met deze grondsoort.’

Het voorkomen van structuurschades is ook een belangrijk aandachtspunt voor Dinkelman. Het verlagen van de bandenspanning bij het uitrijden van kunstmest en bij het zodebemesten is niet ongewoon. ‘Ook maak ik wekelijks een rondje over de percelen. Ik ken de penibele plekken.’

Aanmelden

VKA-leden hoeven zich niet aan te melden voor de Inspiratiedag. We gaan ervan uit dat iedereen komt. Mocht u tóch niet deel kunnen nemen aan de Inspiratiedag op 8 september a.s. of brengt u iemand mee, geeft u dit dan uiterlijk 30 augustus door via astridvka@vruchtbarekringloopoost.nl, zodat wij tijdig kunnen schakelen in verband met de catering en de corona-maatregelen.
Leden konden per studiegroep twee voorkeur-thema’s aangeven en gaan ’s ochtends én ’s middags samen een bedrijf bezoeken. We gaan In totaal zijn 16 VKA-bedrijven in de regio Achterhoek en Liemers gastbedrijf op deze dag. De inspiratiesessies op de bedrijven staan in het teken van ‘Voeding als energiebron.’ De vier thema’s zijn:

– Sturen op laag ruw eiwit in het rantsoen

– Kruidenrijk grasland

– Bemesting

– Alternatieve voedergewassen

De andere thema’s met telkens één van de gastbedrijven komen en kwamen in de komende Praktijkflitsen aan bod. Klik hier het artikel over thema 1 van de Inspiratiedag: Sturen op een laag eiwit in het rantsoen en lees hier het artikel over het thema kruidenrijk grasland.

Boeren uit de Achterhoek en Liemers die geen lid zijn en VKA-partners zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich tot 30 augustus via deze link aanmelden. VKA maakt een indeling van welke bedrijven zij op 8 september mogen bezoeken. Begin september krijgen ze te horen welke twee bedrijven dit zijn. Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven thema-voorkeuren.