Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Thema 2 VKA-Inspiratiedag op 8 september: kruidenrijk grasland

Deel dit bericht

Gastboer Jan Willem Breukink: ‘Door kruidenrijk grasland begrijp ik de bodem beter’

Zestien melkveebedrijven zijn gastbedrijf op woensdag 8 september tijdens de Inspiratiedag van VKA. VKA heeft vier thema’s gekozen: sturen op een laag ruw eiwit, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen. Jan Willem Breukink uit Brummen stelt zijn bedrijf open in het kader van het thema kruidenrijk grasland. Lees hier meer over dit thema en over zijn ervaringen met kruidenrijk grasland.

Kruidenrijk grasland is jaren geleden verdwenen uit het landschap, maar de laatste tijd weer meer in opkomst. Waarom zou u als melkveehouder kruidenrijk grasland op uw bedrijf willen hebben? Wat zijn de voor- en nadelen en hoe past kruidenrijk grasland binnen uw bedrijfsvoering? En hoe pakt u het aan als u een deel van uw percelen wilt inzaaien met kruidenrijk grasland?

Natuurinclusief boeren


Kruidenrijk grasland heeft meerdere voordelen. Kruiden zijn beter bestand tegen droogte en dragen in positieve zin bij aan de biodiversiteit onder en boven de grond. De meeste mengsels voor kruidenrijk grasland bevatten ook klavers. Klavers binden stikstof uit de lucht waardoor minder mest nodig is.

Melkveehouder Jan Willem Breukink uit Brummen is sinds ruim zes jaar op zoek naar meer diversiteit in grasteelten. Hij begon met rode en witte klaver en heeft inmiddels op tientallen ha klavers en kruidenrijk grasland ingezaaid. Dat gaf hem veel inzichten. ‘Door te gaan werken met kruidenrijk grasland ben ik de bodem beter gaan begrijpen. Je kunt op een mechanische manier bodemverdichting te lijf gaan, maar ook met gewaskeuzes en meer diversiteit in teelten kun je dit probleem aanpakken. Cichorei en rode klaver hebben bijvoorbeeld dikke wortels en woelen de bodem als het ware los.’
Breukink is één van de vier VKA-boeren die tijdens de Inspiratiedag op 8 september in het kader van het thema kruidenrijk grasland zijn bedrijf openstelt en een rondleiding verzorgt.

Het verbeteren van de bodemgesteldheid was voor Breukink de belangrijkste reden om met klavers en kruiden in het grasland aan de slag te gaan. Ook de droge zomers waren een argument om de droogtebestendige kruiden en klavers in het grasland uit te breiden.
Breukink volgt een opleiding natuurinclusief boeren via de Aeres Hogeschool. ‘Ik zie veel meer insecten in de percelen. Door meer diversiteit in grassen en kruiden, een lager bemestingsniveau om vlinderbloemigen te stimuleren en verschil in maaitrappen zagen we afgelopen jaar voor het eerst sinds lange tijd een wulpnest. Dat is prachtig en zet me aan het denken.’

Projecten van VKA gerelateerd aan kruidenrijk grasland


VKA is met meerdere projecten bezig aan kennisverbreding- en deling op het gebied van kruidenrijk grasland. Zo zijn boeren in het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ in drie verschillende trajecten bezig met verdieping in natuurinclusieve landbouw.

Ook neemt VKA als partner actief deel aan het project ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’. Het project heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Onderzoek naar droogteresistente soorten en mengsels, waaronder kruidenrijk grasland en adaptatiemogelijkheden voor veehouders maken onderdeel uit van dit vierjarige project.

Aanmelden

VKA-leden hebben zich hiervoor met hun VKA-studiegroep aangemeld voor de VKA-Inspiratiedag op 8 september. Ze konden per studiegroep twee voorkeur-thema’s aangeven en gaan ’s ochtends én ’s middags samen een bedrijf bezoeken. In totaal zijn 16 VKA-bedrijven in de regio Achterhoek en Liemers gastbedrijf op deze dag. De inspiratiesessies op de bedrijven staan in het teken van ‘Voeding als energiebron.’ De vier thema’s zijn:

– Sturen op laag ruw eiwit in het rantsoen

– Kruidenrijk grasland

– Bemesting

– Alternatieve voedergewassen

De andere thema’s met telkens één van de gastbedrijven komen in de komende Praktijkflitsen aan bod. Klik hier het artikel over thema 1 van de Inspiratiedag: Sturen op een laag eiwit in het rantsoen.

Boeren uit de Achterhoek en Liemers die geen lid zijn en VKA-partners zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich via deze link aanmelden. VKA maakt een indeling van welke bedrijven zij op 8 september mogen bezoeken. Begin september krijgen ze te horen welke twee bedrijven dit zijn. Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven thema-voorkeuren.