Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Startbijeenkomsten BES pilot en Waterkwaliteit Geborgd

Deel dit bericht

Op 7 en 13 juli zijn twee startbijeenkomsten gehouden met de projectdeelnemers van de BES-pilot en het project Waterkwaliteit geborgd.

Dat was later dan de planning i.v.m.  corona. Het informeren over de achtergronden en de uitwisseling van de eerste ervaringen stond op het programma.

Ontwikkelen Kringlooplandbouw in drie projecten

De Achterhoek is aangewezen als experimenteer regio voor de ontwikkeling van Kringlooplandbouw. Voor het versterken van Kringlooplandbouw in de Achterhoek zijn drie prioriteiten gedefinieerd die projectmatig worden aangepakt. De drie projecten vormen gezamenlijk een noodzakelijk geheel.

Prioriteit 1: Ruimte in regelgeving om de dierlijke mest van het eigen bedrijf beter te benutten. De BES-pilot.

Prioriteit 2: Ontwikkelen van een gevalideerd monitoringsysteem in het project Waterkwaliteit geborgd. De ontwikkeling, de toetsing en het valideren van een monitoringsysteem is het hoofddoel. Dit systeem stelt boeren in staat om aan de hand van een set kritische prestatie-indicatoren de omgevingsimpact van het bedrijf te meten. Het monitoringsysteem kan als basis dienen voor 1) optimalisatie bedrijfsvoering 2) borging van ruimte in regelgeving en 3) het toekennen van beloningen aan goed presenterende boeren.

Prioriteit 3: Een onafhankelijke adviesorganisatie kringlooplandbouw. Het doel is een door boeren gedragen en gestuurde onafhankelijke adviesorganisatie te creëren. Die concreet en actief bijdraagt aan het continu verbeteren op relevante duurzaamheidsthema’s in de boerenpraktijk. Aan de uitwerking wordt nog gewerkt.

Versterken kringlooplandbouw met en voor de praktijk.

Belangrijk uitgangspunt bij de activitetien van de VKA is de bottum-up aanpak. Iets kan gaan werken als de praktijk van begin af aan wordt betrokken bij de projectontwikkeling en uitvoering. Derhalve waren de uitgestelde startbijeenkomsten zinvol om met elkaar de uitvoeringszaken en 1e ervaringen te bespreken. Om de omvang te beperken zijn de 20 melkveehouders van de BES-pilot en de 10 melkveehouders uit het project Waterkwaliteit geborgd, op twee avonden uitgenodigd met de 5 begeleidende adviseurs van Forfarmers, DLV, Groeikracht en Huinink Advies.

De ontwikkeling van een set kritische prestatie-indicatoren in Waterkwaliteit geborgd, is bij de toepassing van de BES extra belangrijk. Daarom nemen ook 5 BES-bedrijven deel aan het project Waterkwaliteit geborgd. In een volgende nieuwsflits hier meer over.