Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Stagiaires

Verdieping bodem, bemesting en samenwerking door drie nieuwe stagiaires

Dit schooljaar lopen drie studenten stage binnen de Vruchtbare Kringloop. Zij stellen zich graag aan u voor en vertellen wat zij gaan onderzoeken. Lees de introductie van Alida Pelleboer, Teun van Welij en Auke Sietzema.

Alida Pelleboer
Sinds 31 augustus ben ik, Alida Pelleboer, gestart met mijn afstudeerstage bij Projecten LTO Noord in het project. Ik ben vierdejaars studente Dier- en Veehouderij aan het Van Hall Larenstein in Velp.

Een aantal dagen per week kun je mij tegen komen op de locatie van Projecten LTO Noord in Wageningen. Mijn opdracht houdt in dat ik het bestaande rekenmodel voor de samenwerking tussen melkveehouders, akkerbouwers en varkenshouders ga testen. Met als doel om het effect van samenwerking op het gebied van economie en mineralen in beeld te brengen.

Ik woon op dit moment in Wageningen en ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in Mastenbroek. In de toekomst wil ik graag aan de slag op ons melkveebedrijf. Door deze afstudeerstage hoop ik veel te leren en ook een bijdrage te kunnen leveren aan het project Vruchtbare Kringloop.

Teun van Welij
Mijn naam is Teun van Welij, op dit moment ben ik een derdejaars student Dier- Veehouderij aan de HAS hogeschool in Den Bosch. Ik ben 22 jaar en woon sinds een maand in een klein Brabants dorpje genaamd Groeningen. In mijn vrije tijd ben ik een fanatieke voetballer. Verder werk ik in de vakanties en op zaterdag met veel plezier op een melkveebedrijf met ongeveer 100 melkkoeien.

Vanaf 24 Augustus loop ik voor 10 weken stage bij Projecten LTO Noord. Mijn onderzoek gaat over de kennisvragen die agrariërs hebben met betrekking tot bodem en bemesting. Van deze kennisvragen worden vijf vragen door mij voorzien van advies.

De overige kennisvragen worden door gestuurd naar Groeikracht. Groeikracht is een team van vier loonbedrijven die een adviserende rol op zich gaan nemen om de agrariërs te ondersteunen en adviseren met betrekking tot bodem, bemesting en de teelt van gewassen. Ik hoop dat dit een leuke maar vooral een zeer leerzame stage zal gaan worden.

Auke Sietzema
Ik ben Auke Sietzema en ben opgegroeid op het platteland van Groningen. Tegenwoordig woon ik in Arnhem en studeer Land- en Watermanagement aan hogeschool VHL in Velp. Sinds april ben ik betrokken bij het deelproject Bodem van de Vruchtbare Kringloop, eerst als stagiair en nu als afstudeerder bij het waterschap.

Tijdens mijn stage heb ik in het laboratorium onderzoek gedaan op grondmonsters afkomstig van graslandpercelen van de deelnemers van Kennisgroep Bodem I. Eerdere studenten hebben tijdens een gedetailleerde Bodemconditiescore deze bodemmonsters op diverse dieptes en locaties gestoken. Die zijn nu onderzocht op verschillende aspecten waaronder korrelgrootteverdeling, waterleverend vermogen en dichtheid. Uit dat laatste kwam duidelijk naar voren dat de kopakkers (de buitenste 12 m van een perceel) meer last hebben van verdichting dan de rest van het perceel en de verdichte laag vaak in de ondergrond (> 35 cm) zit. Dit is negatief voor gewasgroei en waterbeschikbaarheid voor de plant. De resultaten van het gehele onderzoek zijn binnenkort op de website te lezen.

Als vervolg op de stage ga ik tijdens mijn afstuderen onderzoeken wat de invloed van ondergrondverdichting is op gewasproductie en het watersysteem. Dit ga ik doen door de alle gemeten bodemdata te analyseren. Medio maart verwacht ik de resultaten te kunnen presenteren.