Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Partners

Dit zijn de Gouden partners van Vereniging Vruchtbare Kringloop Oost:

Index

Dit zijn de Zilveren partners van Vereniging Vruchtbare Kringloop Oost:

Index

ForFarmers was vanaf de start in 2013 bij VK-Oost betrokken. Uitwisseling van kennis en ervaring stond en staat daarbij centraal, onder andere op het gebied van efficiënte voeding en bemesting en verbetering van de bodemkwaliteit.

Nu VK-Oost met ingang vanaf 2020 verder gaat als zelfstandige boerenvereniging, wordt de samenwerking voorgezet. ForFarmers ondersteunt de vereniging financieel en zal onder meer workshops en trainingen blijven verzorgen voor de aangesloten leden. Ook is de voeronderneming betrokken bij praktijkproeven en analyse van data en praktijkresultaten.

“Zowel veehouders als voerleveranciers moeten ont-dekken wat we met kringlooplandbouw kunnen bereiken. De boer begint daarmee op zijn eigen bedrijf, maar de ondersteuning van partners is erg belangrijk om volgende stappen te kunnen zetten. Die ondersteunende rol past goed bij ForFarmers als voeronderneming met een sterke basis in de Achterhoek, dat is de afgelopen jaren wel gebleken.”

“VK-Oost heeft haar meerwaarde de afgelopen jaren meer dan bewezen. Een groot deel van de leden heeft door kennisuitwisseling en samenwerking aansprekende stappen gezet in efficiënt gebruik van mineralen. Dat is uiteindelijk een prestatie van de boeren zelf, maar als ForFarmers verlenen we daar graag een bijdrage aan en kunnen we zelf ook leren van de praktijkervaringen en – resultaten. Dit past volledig bij onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze missie om ons in te zetten ‘For the Future of Farming’.

Landelijk heeft VK-Oost een voorbeeldfunctie, waardoor ook elders in het land vergelijkbare initiatieven zijn ontstaan. Waterschapsbestuurder 

“Een verdere samenwerking met VK-Oost sluit naadloos aan op de uitwerking van onze Klimaatstrategie en Strategie Schoon en Gezond water. VK-Oost biedt ons waterschap en anderen een goed netwerk om nieuwe projectinitiatieven met de praktijk op te pakken en kennis uit te bouwen op het gebied van kringlooplandbouw, schoon water en klimaatadaptatie. Daarom blijft Waterschap Rijn en IJssel VK-Oost in deze nieuwe opzet de komende drie jaren ondersteunen.”

De vereniging van agrarische ondernemers Vruchtbare Kringloop Oost en Eurofins Agro zijn op vrijdag 15 mei 2020 een gouden partnerschap aangegaan. Samen zetten de partners zich in voor een duurzame regio die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer.

VK-Oost heeft als doel om samen met leden en partners te werken aan een gezonde toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving. Tijdens studie- en veldbijeenkomsten komen veehouders bij elkaar om resultaten vanuit de KringloopWijzer te bespreken en kennis en ervaringen met elkaar te delen, begeleidt door externe adviseurs en deskundigen. De veehouders passen de kennis vervolgens toe op eigen bedrijf. Naast veehouders zijn ook loonwerkers lid van de vereniging en wil de VK-Oost in de toekomst ook andere agrariërs erbij betrekken. VK-Oost startte in 2013 als project en ging in 2020 verder als zelfstandige vereniging.

Eurofins Agro is sinds de start betrokken bij VK-Oost voor onderzoek van de grond, ruwvoer en mest. In die hoedanigheid heeft Eurofins Agro in de afgelopen jaren regelmatig een bijdrage geleverd aan kennisuitwisseling op dit thema, bijvoorbeeld bij de interpretatie van data en bij praktische adviezen voor melkveehouders en hun adviseurs.

Om de samenwerking verder kracht bij te zetten nam Willy Teunissen (rayonmanager Achterhoek Eurofins Agro) een vers gras monster, onder toeziend oog van Stefan te Selle (bestuurslid VK-Oost, links) en Dennis Klein Koerkamp (Productmanager Veehouderij Eurofins Agro). Zij volgen met interesse de verrichtingen met inachtneming van een koe-lengte afstand.

Eurofins Agro zal de vereniging de komende twee jaar zowel financieel als in de vorm van begeleiding bij workshops en trainingen ondersteunen.

“Eurofins Agro voert bij de meeste van onze leden het onderzoek van grond, kuil en mest uit. Er is bij Eurofins Agro dus heel veel data over ons gebied beschikbaar. Het analyseren van deze data kan veel nuttige informatie en nieuwe inzichten opleveren en geeft meer invulling aan ons studiegroep programma. Het is daarom een mooie stap dat we nu een partnerschap zijn aangegaan.”

“De aangesloten leden hebben de ambitie om te werken aan een gezonde toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving. Dat is precies waar wij als bedrijf ook voor staan. De winning van hoogkwalitatief ruwvoer wordt door alle ontwikkelingen op het gebied van regelgeving nog belangrijker dan het al was. Eurofins Agro heeft veel kennis en (analyse)pakketten in huis die we graag inzetten om bij te dragen aan de kringloop landbouw en een efficiëntere benuttig van mineralen.”

Zilveren partners zijn:

Als VK-Oost zijn we trots dat we ook Countus tot een van onze zilveren partners mogen rekenen. Countus is vanaf het begin betrokken geweest bij het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers en heeft vervolgens bijgedragen aan de transitie naar een formele vereniging. Onderstaand bericht van Countus delen we graag met u.

VK-Oost heeft tijdens de projectfase laten zien dat de formule werkt: een boereninitiatief die in samenwerking met ketenpartijen, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie en met de deelnemende veehouders werken aan continuïteit, waardering en ruimte voor ondernemerschap. Er wordt niet verteld wat goed of wat fout is, maar de deelnemers en aangesloten partijen worden zelf uitgedaagd om na te denken over wat voor hun de betekenis is van kringlooplandbouw en hoe dit in te passen is in hun bedrijfsvoering. Deze gedachte, als ook het enthousiasme en de vooruitstrevende instelling van de leden sluit goed aan op de identiteit van Countus. 

Wij ondersteunen VK-Oost dan ook graag met onze dienstverlening, bestaande uit onder andere de administratieve dienstverlening, maar ook uit (juridische) advisering en het beschikbaar stellen van studiegroepbegeleiders. Wij kijken uit naar een vruchtbare voortzetting van de samenwerking!

Werk jij samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

Je bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden