Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

projecten

Kennisgroep WaterWijsBoeren

In de kennisgroep, een voortzetting van het project WaterWijsBoeren (2019-2022), wordt gewerkt aan een realisatie van een nitraatgehalte per gebiedsniveau van 50 mg per liter grondwater en een gezondere bodem en beter bedrijfsresultaat.

Lees verder »

Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van melkveehouders en akkerbouwers in Oost-Nederland op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het project kent vier afzonderlijke trajecten: een basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren én een traject over verbinden en verdienen met de omgeving.

Lees verder »

Pilot samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? Het ministerie van LNV wil verkennen op welke wijze een verbinding van akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal kan bijdragen aan het halen van de doelen bij een overgang naar kringlooplandbouw. Hiervoor zijn zes pilots in vijf experimenteergebieden opgezet. Agro-innovatiecentrum De Marke, vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Wageningen Livestock Research zijn samen verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek.

Lees verder »

Kennisgroep Melk en Klimaat

Tien VKA-leden werken samen met FrieslandCampina en experts aan maatregelen om broeikasemissies op hun bedrijf te reduceren. De activiteiten lopen door tot in 2023.

Lees verder »

Markemodel: ontwerp regionaal netwerksturingsmodel

Markemodel is een (GLB-)pilot die gaat over het ontwikkelen van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw gebaseerd op waardering en beloning en is ontstaan vanuit de wens van VKA-leden. Vijf VKA-leden zitten in de boerenklankbordgroep. Een vervolg via fase 2 is vanaf het najaar 2022 in gang gezet. Hier wordt het sturingsmodel met een groot aantal VKA- en VALA-boerenleden uitgetest in de praktijk in gebieden rond ’t Klooster en Winterswijk.

Lees verder »

KLIMEA Klimaatadaptatie Melkveehouderij in de Achterhoek

Aan dit vierjarige project van Wageningen Livestock Research, dat startte in 2021, is VKA één van de partners die deelneemt en bijdraagt. Het onderzoeksproject heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Zes VKA-leden doen mee.

Lees verder »

Werk jij samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

Je bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden