Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Praktijkstudiedag Koeien, Kruiden, Kansen op 23 februari: meld je aan!

Deel dit bericht

De vraag naar graskruidenmengsels groeit sterk. Kruidenrijk grasland biedt kansen om beter bestand te zijn tegen droogte, zorgt voor meer biodiversiteit, kan kosten besparen en kan mogelijk ook nitraatuitspoeling en broeikasgasemissies verlagen.

De kennis over kruidenrijk grasland neemt sterk toe, maar er zijn ook nog veel vragen over teelt- en beheersaspecten en voor- en nadelen. Op 23 februari organiseren VKA, project KLIMEA en ForFarmers een praktijkstudiedag over kruidenrijk grasland.

23 februari 2023

10:00 – 15:00 uur

Kerkemeijer Borculo

De kennis over kruidenrijk grasland breidt zich in hoog tempo uit. Uit diverse onderzoeken in Oost-Nederland komen interessante resultaten, die op de studiedag worden toegelicht door zowel onderzoekers als melkveehouders.

Productief en extensief

Zo zullen resultaten worden gedeeld uit het ‘Living Lab Kruidenrijk grasland’ in de Achterhoek, waarin op 12 VKA-bedrijven onderzoek wordt gedaan naar productief en extensief kruidenrijk grasland als onderdeel van de PPS Duurzame zuivelketen. Wat betekenen deze twee typen kruidenrijk grasland voor de productiviteit en wat draagt het bij aan biodiversiteit?

Opbrengsten en kostenbesparing

Ook op proefbedrijf De Marke lopen twee veldproeven met kruidenrijk grasland. In de ene veldproef worden 10 kruiden zowel in zowel monoteelt als mengteelt onderzocht. Het in stand houden van een kruidenrijk grasland vraagt vakmanschap. Welke kruiden zijn standvastig en kunnen de concurrentie aan in een graskruidenmengsel? Welk kruidenmengsel past bij mijn bouwplan en waar zit de winst voor mijn portemonnee én de bodem?

Droogtebestendigheid

Op de andere veldproef op De Marke wordt in het kader van de PPS KLIMEA onderzocht hoe diverse graskruidenmengsels presteren onder droge omstandigheden ten opzichte van Engels raaigras. De resultaten van deze net opgestarte driejarige proef geven eerste inzichten in opbrengsten en herstel van de verschillende grassen en kruiden, zonder irrigatie en met ondergrondse druppelirrigatie.

Ervaringen

Melkveehouders doen in de PPS DZK en PPS KLIMEA in de Achterhoek samen met onderzoekers kennis op over praktische aspecten van het telen en beheersen van kruidenrijk grasland, waarbij de bedrijfslocatie en het bestaande management veel invloed kunnen hebben op de individuele mogelijkheden voor kruiden. Twee melkveehouders zullen hun ervaringen delen.

Ook wordt ingegaan op financiële voordelen van kruidenrijk grasland. Welke kansen bieden kostenbesparing en beloningen uit de markt en overheidsgelden? Loont het om met kruiden aan de slag te gaan als we verschillende beloningen stapelen?

Aanmelden

Deze studiedag onder leiding van dagvoorzitter John Koeleman (Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers) is gericht op melkveehouders in Oost Nederland, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Het programma start om 10.00u en is inclusief (gratis) lunch.

Programma

10.30 uur

Opening door dagvoorzitter John Koeleman (VKA)

10.40 uur

Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut):
‘Productiviteit en biodiversiteit van productief en extensief kruidenrijk grasland’

11.10 uur

Tom Gunnewiik (melkveehouder):
‘Praktijkervaringen met beweiden op kruidenrijk grasland’

11.40 uur

Ruth IJspeert (FrieslandCampina):
‘Beloningen voor kruidenrijk grasland’

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Ronald van Hal (ForFarmers):
‘Slagingskansen van kruiden in grasland’

13.30 uur

Herman van Schooten (Wageningen Livestock Research):
‘Nieuw onderzoek naar opbrengsten van graskruidenmengsels onder droogte omstandigheden’

13.50 uur

André de Groot (melkveehouder):
‘Praktijkervaringen met kruidenrijk grasland bij extensieve bedrijfsvoering’

14.20 uur

Panel discussie

15.00 uur

Afsluiting