Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Praktijkdemonstratie duurzame en droogtebestendige teelten

Deel dit bericht


Op woensdagmiddag 29 juni wordt een praktijkdemonstratie gehouden bij een aantal proefvelden vanuit de projecten ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij (KLIMEA)’ en ‘Innovatieve maisteelt’ op Agro-innovatiecentrum De Marke.Tijdens de demo worden gedemonstreerd:

 • Minder droogtegevoelige graskruidenmengsels
 • Ondergrondse druppelirrigatie
 • Innovatieve maisteelt zonder chemie
 • Klei in zand

Programma

 • 12.45 uur: Inloop
 • 13.00 uur: Welkom en introductie projecten KLIMEA en innovatieve maisteelt – Marion de Vries
 • 13.15 uur: Resultaten praktijkproef klei in zand – Luuk Gollenbeek
 • 13.35 uur: Rondje langs de proefvelden:
  – Minder droogtegevoelige gras en graskruidenmengsels bij wel een geen ondergrondse druppelirrigatie – Gerjan Hilhorst
  – Innovatieve maisteelt zonder chemie in bestaand grasland – Herman van Schooten
  – Klei in zand – Luuk Gollenbeek
 • 15.45 uur: Afsluiten met drankje
 • 16.00 uur: Einde

Aanmelden

Het is verplicht om je aan te melden voor deze praktijkdemonstratie. Dit kan bij Anne Groot Zevert (coördinator leerprogramma VKA) via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl en tel. 0683791094.


Deze methoden worden bezichtigd en toegelicht tijdens de praktijkdemonstratie:

1. Minder droogtegevoelige gras en graskruidenmengsels bij wel een geen ondergrondse druppelirrigatie


Het doel van deze praktijkproef is de landbouwkundige waarde onderzoeken van minder droogtegevoelige gras en graskruiden mengsels met en zonder druppelirrigatie. In het veld zijn 6 verschillende mengsels te zien die afgelopen jaar in oktober zijn ingezaaid.

 • Engels raaigras
 • Engels raaigras met verlaagde N-gift (70%)
 • Engels raaigras + kropaar
 • Engels raaigras + rietzwenkgras
 • Engels raaigras + kropaar + rietzwenkgras + weegbree + cichorei
 • Engels raaigras + kropaar + rietzwenkgras + weegbree + cichorei + rode klaver

De mengsels zijn aangelegd op perceelsdelen met en zonder ondergrondse druppelirrigatie.


2. Innovatieve maisteelt zonder chemie in bestaand grasland

Het doel van dit onderzoek is om praktisch toepasbare chemievrije of -arme teelttechnieken te ontwikkelen voor mais, met minimale grondbewerking. Deze teelttechnieken moeten qua opbrengsten en kosten vergelijkbaar zijn met de conventionele teelt, maar dan met minder nitraatuitspoeling en behoud van bodemkwaliteit. Half mei is het proefveld aangelegd waarbij mais is gezaaid in/na een graszode met 3 methoden, zie hieronder. Daarnaast is er een onkruidrobot te zien waarmee geëxperimenteerd wordt.

 1. Strokenmulchen van de graszode en mais zaaien in  werkgang en mechanische onkruidbestrijding
 2. Graszode bewerken met overtopfrees en mechanische onkruidbestrijding
 3. Graszode frezen+spitten en chemische onkruidbestrijding (referentie)

3. Klei in zand

Het doel van deze veldproef is om zavelgrond te maken door menging van klei door zand. Zandgrond verrijken met kleigrond kan het vocht- en mineralenbergendvermogen van de bodem verbeteren. Bovendien kan klei de afbraak van organische stof afremmen waardoor het organische-stofgehalte in de bodem toeneemt. Dat is gunstig voor zowel de mineralenbenutting als de reductie van CO2-emissie.

In 2019 is in samenwerking met de provincie Gelderland klei aangebracht op een weideperceel en op een maisperceel. De proefvelden zijn per behandeling aangelegd in viervoud, en gedurende drie groeiseizoenen zijn bodemvocht en gewasopbrengsten bepaald. Tijdens de praktijkdemonstratie zullen resultaten worden toegelicht en bekijken en bediscussiëren we de menging van de opgebrachte klei door het bodemprofiel.In deze video licht Herman van Schooten van WLR de proeven kort toe.