Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Deel dit bericht

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek een antwoord op geven.

Het ministerie van LNV wil verkennen op welke wijze een verbinding van akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal kan bijdragen aan het halen van de doelen bij een overgang naar kringlooplandbouw. Dit gebeurt in het kader van het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ voor kringlooplandbouw.

Achterhoek

Hiervoor zijn zes pilots in vijf experimenteergebieden opgezet. Agro-innovatiecentrum De Marke, vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Wageningen Livestock Research zijn samen verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek. Het doel van de vierjarige pilot is, met het oog op meer kringlooplandbouw, het grondgebruik in de Achterhoek optimaler in te richten. Het huidige Achterhoeks bouwplan bestaat voornamelijk uit melkveebedrijven met gras en maisteelt. Daarnaast zijn enkele grote akkerbouwers actief die gespecialiseerd zijn in de teelt van hoog salderende gewassen als aardappelen. De teelt van die gewassen vindt voor een groot deel plaats op huurgrond van melkveehouders.


Optimaal bouwplan

In de zomer van 2021 starten we met een verkenning van een praktische duurzame inpassing van akkerbouwteelten in de melkveehouderij. Hierbij gebruiken het netwerk van VKA-boeren en gaan we een kennisgroep oprichten. Deze verkenning moet leiden tot verschillende scenario’s voor een optimaal Achterhoeks bouwplan. Het Nieuwe Achterhoeks Bouwplan draagt niet alleen bij aan de optimalisatie van kringlooplandbouw, maar ook aan oplossingen voor andere grote vraagstukken als klimaatmitigatie en –adaptatie (voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen), verdroging, stikstofdepositie en biodiversiteit. Vergroten van de toegevoegde waarde voor de agrarische ondernemers (verdienvermogen) en het creëren van nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld korte ketens) zijn een belangrijke randvoorwaarde.


Teeltproeven

Op basis van de bevindingen gaan we in de hierop volgende jaren zowel praktische teeltproeven doen als ook een administratieve zoektocht houden naar hoe om te gaan met knellende wet- en regelgeving. Voor de kennisgroep en de teeltproeven zijn we nog opzoek naar deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl voor 6 augustus a.s.