Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Persbericht VKA-Inspiratiedag

Deel dit bericht

Inspiratiedag vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers op 8 september

‘Loeren bij de boeren’ op zestien VKA-melkveebedrijven


Zestien melkveebedrijven stellen op woensdag 8 september aanstaande hun bedrijven open tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). VKA-leden, -partners en Achterhoekse boeren die (nog) geen lid zijn kunnen op deze dag twee themabedrijven bezoeken, één ’s ochtends en één ’s middags. Vooraf aanmelden is verplicht.

Vanuit het hoofdthema ‘Voeding’ zijn vier thema’s gekozen: sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen.

Sturen op laag ruw eiwit in het rantsoen

Sturen op een laag aandeel ruw eiwit (RE) in het rantsoen heeft een economisch voordeel. Daarnaast betekent een laag RE in het rantsoen een lagere stikstofexcretie van de veestapel en minder ammoniakemissie. Bedrijven die niet alle mest kunnen plaatsen op eigen percelen hoeven met minder RE in het rantsoen minder mest af te voeren. Ook heeft een lager RE in het rantsoen effect op diverse duurzaamheidskengetallen. Hoe realiseren de melkveehouders op de themabedrijven een laag RE?

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland heeft meerdere voordelen. Kruiden zijn beter bestand tegen droogte en dragen in positieve zin bij aan de biodiversiteit onder en boven de grond. De meeste mengsels voor kruidenrijk grasland bevatten klavers. Klavers binden stikstof uit de lucht waardoor minder mest nodig is. Maar wat betekent kruidenrijk grasland voor opbrengsten en voederwaarde en hoe teel je kruidenrijk grasland? De opengestelde bedrijven geven deelnemers antwoorden op deze vragen.

Bemesting

Een goed bemestingsplan levert veel voordelen op. Bewust een plan maken voor je bemesting kan je helpen bij het behalen van je doelen. Worden de meststoffen goed benut en hoe stem je ze op elkaar af? En welke effecten hebben mest verdunnen met water en het tijdstip van bemesten op de benutting en de ammoniakuitstoot? Van de thema-bedrijven zijn enkele aangesloten bij de BES-pilot. In deze pilot streven deelnemers naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest waarmee ze kunstmest vervangen. De BES-pilot gaat niet uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen.

Alternatieve voedergewassen

VKA is mede met het oog op klimaatverandering samen met onder andere Agro-innovatiecentrum De Marke bezig met de verkenning van de teelt van alternatieve voedergewassen. Ook gezien het streven naar het telen van meer voer van eigen land kan de teelt van eigen krachtvoervervangers een interessante optie zijn. De themabedrijven hebben ieder ervaring met alternatieve voedergewassen, zoals veldbonen, voederbieten, granen en sorghum.

Aanmelden

VKA-leden hoeven zich niet aan te melden voor de Inspiratiedag. Boeren uit de Achterhoek en Liemers die geen lid zijn van VKA, zijn van harte welkom om kennis te maken met VKA. Aanmelden voor de Inspiratiedag kan nog tot 30 augustus en is verplicht. Dit kan door hier te klikken. VKA maakt op basis van de aangegeven thema-voorkeuren eind bekend bij welk themabedrijf deelnemers ’s ochtends en ’s middags welkom zijn.