Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Partners van Vereniging VKA: ForFarmers

Deel dit bericht

De eerste partners hebben zich aangesloten bij Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Countus, Rabobank en ForFarmers hebben al een partnerovereenkomst gesloten met de vereniging. In de komende praktijkflitsen worden de partners een voor een uitgelicht. In dit artikel de samenwerking met ForFarmers die de komende drie jaar wordt voortgezet in de vereniging. 

ForFarmers was vanaf de start in 2013 bij de VKA betrokken. Uitwisseling van kennis en ervaring stond en staat daarbij centraal, onder andere op het gebied van efficiënte voeding en bemesting en verbetering van de bodemkwaliteit. Nu de VKA met ingang vanaf 2020 verder gaat als zelfstandige boerenvereniging, wordt de samenwerking voorgezet. ForFarmers ondersteunt de vereniging financieel en zal onder meer workshops en trainingen blijven verzorgen voor de aangesloten leden. Ook is de voeronderneming betrokken bij praktijkproeven en analyse van data en praktijkresultaten.

John Koeleman, voorzitter van de Vereniging VKA: “Zowel veehouders als voerleveranciers moeten ont-dekken wat we met kringlooplandbouw kunnen bereiken. De boer begint daarmee op zijn eigen bedrijf, maar de ondersteuning van partners is erg belangrijk om volgende stappen te kunnen zetten. Die ondersteunende rol past goed bij ForFarmers als voeronderneming met een sterke basis in de Achterhoek, dat is de afgelopen jaren wel gebleken.”

Jos Koopman, directeur Herkauwers Nederland bij ForFarmers: “De VKA heeft haar meerwaarde de afgelopen jaren meer dan bewezen. Een groot deel van de leden heeft door kennisuitwisseling en samenwer-king aansprekende stappen gezet in efficiënt gebruik van mineralen. Dat is uiteindelijk een prestatie van de boeren zelf, maar als ForFarmers verlenen we daar graag een bijdrage aan en kunnen we zelf ook leren van de praktijkervaringen en – resultaten. Dit past volledig bij onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze missie om ons in te zetten ‘For the Future of Farming’.