Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Projecten

Projecten en kennisgroepen

Om samen nieuwe kennis op te doen, te delen en van elkaar te leren,
ontwikkelt en participeert VK-Oost samen met leden en partners in projecten en kennisgroepen

Projecten

Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek (2021-2022)

Zeventig agrariërs hebben in 2021 en 2022 kennis gemaakt met natuurinclusieve landbouw en zetten hierin concrete stappen in de vorm van maatregelen op het bedrijf.
In 2023 en 2024 zijn nieuwe kansen om als agrariër een natuurinclusieve bedrijfsvoering toe te passen. Het VKA project ‘NIL leermodules in de Achterhoek’ wordt mogelijk gemaakt via het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland waarvan de VKA partner is. Aanmelden kan vanaf april 2023.

LEES MEER »
Projecten

Kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd (tot 2022)

Tien VKA-leden werkten tot 2022 met experts, Vitens en Waterschap Rijn en IJssel aan een monitoringssysteem. Het monitoringsysteem stelt boeren in staat om aan de hand van een set kritische prestatie indicatoren (kpi’s) de omgevingsimpact van hun bedrijf op de waterkwaliteit te meten en de bedrijfsvoering daarop af te stemmen. In 2023 is de kennisgroep niet meer actief. Er wordt nog bekeken hoe de resultaten te delen met VKA leden.
In januari 2023 zijn de resultaten gedeeld met alle VKA-leden tijdens de bijeenkomsten Bodem Bewust Bemesten. De kennisgroep is hiermee afgerond. Er wordt gewerkt aan de laatste kennisverspreiding.

LEES MEER »
Projecten

BES-pilot

Twintig VKA-leden doen mee aan de BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES)-pilot van het ministerie van LNV. DE BES gaat niet uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen. De BES-pilot loopt door in 2023 en wordt dan ook afgerond.. Met het aflopen van de derogatie heeft het werken aan bedrijfsspecifieke bemesting voor de opdrachtgever een andere betekenis gekregen. Desalniettemin wordt in 2023 gekeken naar een eventueel vervolg. Onderstaande artikelen verschenen over de BES-pilot:

LEES MEER »
Projecten

Chemievrij werken, alternatieven voor glyfosaat (tot 2022)

VKA wil graag dat een verantwoord gebruik van glyfosaat mogelijk blijft en zoekt naar mogelijke alternatieven. VKA werkte in 2022 samen met partners Groeikracht en Eurofins aan praktijkproeven waarin onder andere gekeken wordt naar de relatie tussen chemievrij onderwerken van het vanggewas en de resultaten van onkruiddruk en N-levering in het volggewas mais. Deze activiteiten worden in 2023 vooralsnog niet doorgezet in deze vorm.

LEES MEER »