Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Projecten

Projecten en kennisgroepen

Om samen nieuwe kennis op te doen, te delen en van elkaar te leren,
ontwikkelt en participeert VK-Oost samen met leden en partners in projecten en kennisgroepen

Projecten

GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw

In dit project werkt VK-Oost samen met VALA en Aequator aan het ontwikkelen en toepassen van een methode waarbij door samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers een duurzaam gebiedsgericht bodembeheer ontstaat. Deze pilot richt zich op grondwaterbeschermingsgebieden op de zandgrond. De basis is een gebiedsgericht, en daarmee bedrijfsoverstijgend, integraal teelt- en bemestingsplan.

LEES MEER »
Projecten

Kennisgroep WaterWijsBoeren

In de kennisgroep, een voortzetting van het project WaterWijsBoeren (2019-2022), wordt gewerkt aan een realisatie van een nitraatgehalte per gebiedsniveau van 50 mg per liter grondwater en een gezondere bodem en beter bedrijfsresultaat.

LEES MEER »
Projecten

Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek – AFGEROND

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van melkveehouders en akkerbouwers in Oost-Nederland op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het project kent vier afzonderlijke trajecten: een basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren én een traject over verbinden en verdienen met de omgeving.

LEES MEER »
Projecten

Pilot samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? Het ministerie van LNV wil verkennen op welke wijze een verbinding van akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal kan bijdragen aan het halen van de doelen bij een overgang naar kringlooplandbouw. Hiervoor zijn zes pilots in vijf experimenteergebieden opgezet. Agro-innovatiecentrum De Marke, vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Wageningen Livestock Research zijn samen verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek.

LEES MEER »
Projecten

Kennisgroep Melk en Klimaat

Tien VKA-leden werken samen met FrieslandCampina en experts aan maatregelen om broeikasemissies op hun bedrijf te reduceren. De activiteiten lopen door tot in 2023.

LEES MEER »
Projecten

Markemodel: ontwerp regionaal netwerksturingsmodel

Markemodel is een (GLB-)pilot die gaat over het ontwikkelen van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw gebaseerd op waardering en beloning en is ontstaan vanuit de wens van VKA-leden. Vijf VKA-leden zitten in de boerenklankbordgroep. Een vervolg via fase 2 is vanaf het najaar 2022 in gang gezet. Hier wordt het sturingsmodel met een groot aantal VKA- en VALA-boerenleden uitgetest in de praktijk in gebieden rond ’t Klooster en Winterswijk.

LEES MEER »
Projecten

KLIMEA Klimaatadaptatie Melkveehouderij in de Achterhoek

Aan dit vierjarige project van Wageningen Livestock Research, dat startte in 2021, is VKA één van de partners die deelneemt en bijdraagt. Het onderzoeksproject heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Zes VKA-leden doen mee.

LEES MEER »
Projecten

KPI K – toetsen van de prestatie indicatoren Kringlooplandbouw

BoerenVerstand, het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research (WUR) werken de Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw uit. Deze indicatoren en streefwaarden zijn bedoeld om kringlooplandbouw meetbaar te maken. Eind 2021 zijn door de VKA, VALA, Agro-innovatiecentrum De Marke deze KPI’s bestudeerd en besproken met melkveehouders. Vanaf begin 2023 worden deze ook in de Achterhoekse praktijk getest waarbij samen wordt opgetrokken met het project Markemodel.

LEES MEER »
Projecten

Home Made Eiwit

Het aandeel van Eiwit van Eigen land is een duurzaamheidsindicator voor de melkveehouderij. Wageningen Livestock Research werkt hier in Oost-Nederland aan met het project Home Made Eiwit. Twee VKA-leden doen hieraan mee.

LEES MEER »