Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuwe VKA project (ideeën) 2022: Kringlooplandbouw en Waterfootprint

Deel dit bericht

VKA is een lerende netwerkorganisatie. Het faciliteren van het leren en helpen ontwikkelen van de boerenleden is de kerntaak van de vereniging. Jaarlijks wordt een mooi leerprogramma opgesteld welk in september (zet 8 september maar vast in uw agenda) met de Inspiratiedag begint en wordt opgevolgd door studiegroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten.

Voor het leren is natuurlijk steeds nieuwe kennis nodig. Kennis die past bij onze leden. Die komt steeds vaker in samenwerking met onze partners van projecten waar VKA in deelneemt. Recent zijn twee nieuwe zogenaamde PPS onderzoeksprojecten door respectievelijk De Marke en Wageningen Livestock Research voorgesteld waar VKA mogelijk in gaat meedoen. Het geeft een beeld hoe en aan welk soort thema’s de VKA wil werken, de projecten hebben nog de status van projectidee welke ter beoordeling zijn ingediend bij de Topsector Agri & Food.

PPS-idee “Ontwikkeling kringlooplandbouw in Oost-Nederland”

Het kabinet heeft zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel zijn zes missies geformuleerd, waaronder de missie “Kringlooplandbouw”. Jaarlijks is 15 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken (publiek-private samenwerking). In mei heeft VKA samen met Agro-innovatiecentrum De Marke, Wageningen University & Research, ForFarmers, Royal FrieslandCampina en de provincie Gelderland aan de oproep gehoor gegeven en een idee voor een onderzoeksproject ingediend.

Dit project idee betreft de “Ontwikkeling kringlooplandbouw in Oost-Nederland”. Kunnen we de nutriënten kringloop in Oost-Nederland sluiten? Wat betekent dit voor de landbouw? Het doel van dit project is om samen met boeren en andere betrokkenen inzicht te krijgen in hoe een circulair voedselsysteem in Oost-Nederland eruit kan zien en dit te verkennen d.m.v. praktijkexperimenten op Agro-innovatiecentrum De Marke en bij boeren op het bedrijf. Dit wordt gedaan door een integrale aanpak van alle “bouwstenen” binnen de kringloop en in samenwerking met betrokken boeren. Eén van deze “bouwstenen” is bijvoorbeeld de optimale benutting van reststromen uit de regio.

PPS idee Waterfootprint

Door Wageningen Livestock Research is het projectidee Waterfootprint ingediend. Water is een belangrijk thema voor de Achterhoek en de VKA. Doel van het project is het ontwikkelen, verkennen en toepassen van een bedrijfsspecifieke waterfootprint voor de Nederlandse melkveehouderij. Hiermee moet het mogelijk worden om verschillen in waterfootprint tussen bedrijven te ontdekken en om veehouders en hun adviseurs mogelijkheden te bieden de waterfootprint van de melkproductie te verminderen. Hierdoor zal de kwetsbaarheid van het bedrijf bij droogte kunnen afnemen en past het bedrijf zich aan bij een veranderend klimaat. Andere partners zijn Unilever, Danone en FrieslandCampina.

Projecten al van start?

Nee, het gaat nog om serieuze projectideeën. Binnenkort worden de ideeën beoordeeld en wordt bekend of deze verder uitgewerkt kunnen worden. In november vindt in dit traject de definitieve beoordeling plaats voor de nieuwe onderzoeksprojecten 2022.