Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Uitslagen VKA-ledenonderzoek, Strategische Adviesraad en bezoek gemeenten

Deel dit bericht

De vereniging VKA bestaat inmiddels drie jaar, een goed moment om een ledenonderzoek onder alle leden uit te zetten. Het ledenonderzoek is begin april verstuurd. Een derde van de leden heeft dit onderzoek ingevuld. Bestuur en werkorganisatie zijn tevreden met deze hoge respons.

Sinds 2022 werkt de VKA met een focusgroep. In de focusgroep zit een vertegenwoordiger van elke VKA-studiegroep. Hij of zij wordt gevraagd om mee te denken bij verenigingszaken, het leerprogramma te evalueren en vooruit te blikken. Voor VKA is dit een goede graadmeter.

De resultaten van het ledenonderzoek laten zien dat de focusgroep een goede vertegenwoordiging is van alle leden, er zaten namelijk geen grote verschillen tussen de uitkomsten van het ledenonderzoek en de focusgroepbijeenkomst die in april gehouden is.

Leden geven aan tevreden te zijn over het lidmaatschap, het bestuur en de werkorganisatie. De VKA-bijeenkomsten zijn in het ledenonderzoek goed beoordeeld en naast dat er veel geleerd wordt is ook de sfeer belangrijk en (zeer) goed beoordeeld.


Onderwerpen voor de komende bijeenkomsten zijn ook uitgevraagd in dit ledenonderzoek en deze zullen worden meegenomen in het nieuwe leerprogramma 2023/2024. Het jaarthema staat al wel vast en is ‘Het nieuwe bemesten.’ Bij het verder ontwikkelen van het programma zal nog meer gezocht worden naar de verdieping, praktische toepasbaarheid en de mogelijkheid voor leden om na te denken over een eigen (leer)plan voor zijn of haar bedrijf.

Deelname aan projecten en kennisgroepen is in voldoende mate mogelijk, de vraag of er behoefte is aan individuele begeleiding is niet eenduidig beantwoord. Dit is wel iets dat we als vereniging verder onderzoeken en waar mogelijk voor open staan.
Als VKA proberen we ook regelmatig in de publiciteit te komen, het merendeel geeft aan dat dit voldoende lukt.

Naast het leerprogramma verzamelen we als vereniging ook veel kennis, data en resultaten. De afgelopen maanden hebben we de kritische geluiden gehoord op de Inspiratiebijeenkomst in de winter, tijdens studiegroepbijeenkomsten en tijdens de focusgroepbijeenkomsten. Daarom hebben we in het ledenonderzoek vragen gesteld over de verwachting en invloed van de resultaten op landelijk en provinciaal landbouwbeleid. De verwachting is dat er op landelijk niveau beperkt invloed is, op provinciaal niveau zijn de leden iets positiever.

Ook over de rol van de partners hebben we vragen gesteld. Deze vragen richtten zich op de invloed van partners op de onderwerpkeuze bij projecten en bijeenkomsten, publicatie van VKA-resultaten en de strategie van de vereniging. Over het algemeen wordt dit als voldoende beoordeeld. Een kwart geeft aan dat er meer gedaan kan worden met het publiceren van VKA-resultaten. Dit onderwerp hebben we daarom ook geagendeerd tijdens de Strategische Adviesraad (SAR) die in mei gehouden is.

Strategische Adviesraad

Op 15 mei stond het halfjaarlijkse overleg met de Gouden Partners van de VKA gepland. Het effect van en de mogelijkheden met VKA-resultaten stond deze ochtend centraal. Tijdens diverse bijeenkomsten en het ledenonderzoek kwam ook deze vraag vanuit de leden meermaals naar voren.

De VKA is een lerend netwerk en is in staat om met resultaten te zorgen voor een positieve beïnvloeding. Dat is ook waar we als VKA voor kiezen in de doelstelling 2023-2025. Aan VKA de boodschap om dit te blijven doen, op het juiste moment en bij de juiste partij op het juiste niveau.

Besproken zijn verder de impact van de resultaten en hoe deze mogelijk nog beter ingezet konden worden.

Zowel tijdens de focusgroep-bijeenkomst als tijdens de  SAR kwam naar voren dat voor de VKA zelf wellicht de kringloop verbinden met de maatschappij wel de belangrijkste is. Zoek de verbinding tussen alle betrokken partijen in het gebied.

Benoemd werd dat de kracht van VKA is het zorgen voor beweging bij boeren en praktische handvaten bieden gebaseerd op echte data.

Bezoek gemeenten aan de VKA

Op maandag 12 juni vond een bijeenkomst, speciaal georganiseerd voor gemeenten uit het VKA-werkgebied, plaats. De veertien aanwezigen zijn meegenomen in wat de VKA is, doet en wat leden in het gebied met elkaar kunnen bereiken.

Vervolgens nam Johan de Kleuver de aanwezigen mee in het Markemodel. Het ontstaan, de weg ernaartoe met zowel partners als boeren en het succes en effect van het op doelen sturen werden uitgebreid besproken. Vooral het op doelen sturen in plaats van maatregelen en het gebruik maken van bestaande middelen als de KringloopWijzer is iets waar uitgebreid over gesproken is.

Op dit moment zijn er deelnemers uit twee gebieden geselecteerd, maar wellicht volgen in de toekomst ook deelnemers in andere gebieden en gemeenten. 

Het verhaal van de VKA en het Markemodel heeft voldoende interesse gewekt om naar elkaar uit te spreken dat er meer samen in de diverse gemeenten gekeken kan worden naar welke vraagstukken er zijn en hoe de VKA en gemeenten daar wat voor elkaar in kunnen betekenen.

Wil je meer weten over de uitslagen van het ledenonderzoek? Neem gerust contact op via info@vkachterhoek.nl


Anneloes Fleerkate, manager VKA