Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kringloopwijzers: Meer beweiden, minder eiwit uit krachtvoer

Deel dit bericht

Leden van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers hebben de afgelopen jaren meer beweid en het aandeel ruw eiwit in het krachtvoer laten dalen.

De ammoniakemissie per bedrijf daarentegen is wel toegenomen. Dit blijkt uit een eerste analyse van de resultaten van de KringloopWijzers die door de leden zijn ingevuld.

In de periode 2017-2019 hebben 284 deelnemende bedrijven aan VKA de KringloopWijzer ingevuld. Uit een vergelijking van de resultaten van 2018 en 2019 die in dit artikel worden vergeleken, blijkt dat het aantal beweidingsuren met 15% is gestegen. Het ruw eiwitgehalte in het gevoerde krachtvoer daalde met 8%. De totale ammoniakemissie van de bedrijven is gestegen met 2,5%, omgerekend naar hectares nam de emissie echter met 0,5% af. De gegevens zijn geanalyseerd door specialisten van De Marke.

Ruw eiwit

Het ruw eiwitgehalte in het rantsoen daalde, terwijl er juist minder mais in het rantsoen werd opgenomen, er meer werd beweid en de graskuil een hoger ruw eiwitgehalte had. Het ruw eiwitgehalte in het krachtvoer was wel lager en is het laatste jaar met 8% gedaald naar 179 gram per kilogram. “De daling betekent dat de leden met het soort krachtvoer goed hebben gestuurd op verlaging van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen”, aldus Gerjan Hilhorst, namens De Marke.

Ammoniakemissie

De totale ammoniakemissie per bedrijf is met 2,5% gestegen. Echter is de emissie per hectare met 0,5% afgenomen door een stijging in het areaal. Er zijn veel factoren van invloed op de ammoniakemissie, zoals de emissies die ontstaan bij bemesting, beweiding, mestopslag en stalsysteem. Ook het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen is een van de manieren om de ammoniakemissie te laten dalen. Dat de totale emissie toch met 2,5% is gestegen kan onder meer ook worden herleid naar de verhouding melkvee-jongvee op de bedrijven. Gemiddeld werd er meer melkvee en minder jongvee op de bedrijven gehouden. De melkproductie per koe is niet gestegen maar de totaal geproduceerde melk per bedrijf wel. Dit zorgde voor een hogere opname van ruweiwit en bij een gelijkblijvend eiwitgehalte in de melk resulteert dat uiteindelijk in een hogere stikstofexcretie en een hogere bron voor emissie.

De eerste resultaten

De resultaten zijn afkomstig uit een eerste analyse van de cijfers uit de KringloopWijzers zie hiervoor onderstaande tabellen. De komende tijd zullen de gegevens verder worden geanalyseerd om zo ook goede feedback aan de leden van de VKA te kunnen verstrekken.