Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kennisgroep Melk en Klimaat

Deel dit bericht


Tien VKA-leden werken samen met FrieslandCampina en experts aan maatregelen om broeikasemissies op hun bedrijf te reduceren. De activiteiten lopen door tot in 2023.


Via overheden, markpartijen en consumenten worden er steeds meer eisen gesteld aan de milieuprestaties van de landbouw. Zo staat het klimaat steeds meer centraal in de melkveehouderij.

Begin 2018 is in de KringloopWijzer ook een klimaatmodule opgenomen, die melkveehouders helpt om inzicht te krijgen in hun broeikasgasproductie. Werken aan het verbeteren van de milieuprestaties past goed binnen de Vruchtbare Kringloopprojecten, waarin het sluiten van kringlopen centraal staat. Naast de kennisgroepen bodem en water biedt VKA deelnemers daarom de mogelijkheid om in een studiegroep dieper in te gaan op het thema Melk & Klimaat. De kennisgroep is opgericht in samenwerking met Friesland Campina en Wageningen UR.

Tijdens de bijeenkomsten van de kennisgroep wordt gekeken hoe de carbon footprint per bedrijf geminimaliseerd kan worden. Het doel is om voor ieder bedrijf praktische oplossingen te vinden om de broeikasgasproductie terug te dringen. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de hoeveelheid melkproductie per koe, de levensduur van koeien, efficiënt omgaan met voer en gewasproductie en verkleining van de jongveestapel.

In deze video vertellen VKA-deelnemers Joan Beernink en Gerrit Hiddink waarom zij deelnemen aan de kennisgroep Melk & Klimaat en welke maatregelen zij nemen op hun bedrijf.