Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw

Deel dit bericht

In dit project werkt VK-Oost samen met VALA en Aequator aan het ontwikkelen en toepassen van een methode waarbij door samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers een duurzaam gebiedsgericht bodembeheer ontstaat. Deze pilot richt zich op grondwaterbeschermingsgebieden op de zandgrond. De basis is een gebiedsgericht, en daarmee bedrijfsoverstijgend, integraal teelt- en bemestingsplan.

Hierbij kijken we naar meerdere facetten, zoals de fysieke omstandigheden van het bodem- en watersysteem, de wet- en regelgeving (fiscaal en het aandeel grasland), eiwitteelt van eigen land, ruwvoervoorraden, waarde van producten op de markt, maar ook de meer sociale factoren. Hierbij zien we dat boeren veel waarde hechten aan zelfstandigheid en de mate waarin zij onderling in staat zijn om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het gebruik van het gedeelde areaal. Ook spelen factoren mee zoals de onderlinge verhoudingen vanuit het verleden die een verdergaande samenwerking moeizaam maken.

In de pilot willen we inzichtelijk maken wat de impact is van verdergaande samenwerking op het verdienvermogen van de bedrijven zelf en de effecten hiervan op de omgeving. Dit doen we vanuit de overtuiging dat boeren door een goede inzet van de bodem, mest en een divers bouwplan uiteindelijk meer kunnen bereiken.

Aanpak
In drie verschillende pilots in drie gebieden in de Achterhoek verkennen we hoe we concreet invulling kunnen geven aan een Achterhoeks bouwplan passend bij de zandgronden en rekening houdend met de functie van drinkwaterwinning, waarbij voor iedereen winst te behalen is. Een bouwplan dat op een vernieuwende – moderne – manier de kringlopen sluit door gebiedsgericht te werken, en daarmee dus bedrijfsniveau overstijgend. Dit project laat zien wat het effect is van deze samenwerking op gebiedsniveau, het efficiënt gebruik van de nutriënten en het economische perspectief voor de agrarisch ondernemers.Gerelateerde berichten