Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Gezocht: nieuwe deelnemers VKA-kennisgroep Melk & Klimaat

Deel dit bericht


In de VKA-kennisgroep Melk & Klimaat zijn vijftien VKA-leden met FrieslandCampina, De Marke en Wageningen University & Research (WUR) aan de slag met maatregelen om broeikasgasemissies op hun bedrijven te reduceren. Voor de verdere voortzetting van de kennisgroep zijn we op zoek naar drie nieuwe leden.


Waarom de kennisgroep Melk & Klimaat?

In 2016 is het VN-Klimaatakkoord van Parijs door staatsecretaris Dijksma ondertekend namens de Europese Unie. Naar aanleiding van dit akkoord heeft de Nederlandse overheid een klimaatwet gemaakt die vanaf 1 januari 2020 geldend is. Het doel is om in 2030 de broeikasgasuitstoot met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95 procent minder zijn. Van melkveehouders en betrokken partijen wordt verwacht dat ze hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Dat doen ze binnen deze kennisgroep.


Welke stappen zijn al gezet?

Inmiddels zijn in de kennisgroep Melk & Klimaat VKA-boeren samen met FrieslandCampina en experts vier jaar samen aan de slag om te leren en van elkaar te leren. Veel kennis wordt ontwikkeld en gedeeld op het gebied van melk en klimaat. Ook worden concrete stappen op de bedrijven gemaakt en doorgerekend op het gebied van broeikasgasemissies. Hierdoor is veel bewustwording van de complexe materie gecreëerd met als resultaat verlaging van broeikasgasemissie op diverse bedrijfsonderdelen bij de deelnemende bedrijven.


Wat houdt deelname in?

Binnen de groep zijn er jaarlijks drie studiebijeenkomsten om resultaten en bevindingen met elkaar te delen. Tevens wordt er jaarlijks in overleg met de ondernemer een reductieplan op bedrijfsniveau opgesteld. Dit plan kan de ondernemer als basis gebruiken bij het dagelijkse management op zijn of haar bedrijf.


Hoe kun je je aanmelden?

Wil jij je kennis en kunde op het gebied van broeikasgassenuitstoot verder verdiepen en hier tevens op je eigen bedrijf mee aan de slag? Dan zoeken we jou! Meld je aan via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl