Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Gezamenlijke reactie VKA, De Marke en Groeikracht BV op nitraatplan

Deel dit bericht

‘Koppel normen dierlijke mest aan de generieke fosfaatgebruiksnormen’


Koppel het gebruik van dierlijke mest aan de generieke fosfaatgebruiksnormen voor álle landbouwgronden en creëer zo een gemakkelijk te handhaven en goed te verantwoorden beleid. Dit is de kern van de  gezamenlijke zienswijze van de VKA, agro-innovatiecentrum De Marke en Groeikracht BV op het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Groeikracht kwam met een aanzet voor een alternatieve opzet. Deze is samen met de ervaringen vanuit de BES pilot en De Marke verder aangescherpt.

‘Met onze oplossing worden dierlijke mest normen gekoppeld aan de generieke fosfaatgebruiksnormen en zijn zo indirect opbrengst-gerelateerd en dus bedrijfsspecifiek. De fosfaatbeschikbaarheid (recent opgenomen in de fosfaatgebruiksnorm) volgt namelijk snel de werkelijke fosfaatbalans. Zo is deze in de Achterhoek op grasland gemiddeld gedaald in 4 jaar tijd.  Daarmee is er meteen een meetbare borging.  De eventueel extra stikstof uit de dierlijke mest boven de huidige derogatie normen, worden 1 op1 in mindering gebracht op kunstmest gebruiksruimte, wat de benutting van dierlijke mest stimuleert.  Voor alle landbouwgrond wordt in ons voorstel dezelfde systematiek toegepast met als gevolg: minder regels en uitzonderingen’, schrijven de indieners aan de minister van LNV.


Versimpeling regels en voorschriften

Het huidige ontwerp is wederom een uitbreiding van voorschriften en regels met grote impact en geen versimpeling. De overheid heeft de sleutel in handen om de door iedereen zo gewenste versimpeling te realiseren, vinden de VKA, GroeiKracht en De Marke.

De gevolgen van hun tegenvoorstel zijn volgens de indieners:
– minder gebruik van kunstmest
– minder uit- en afspoeling van nutriënten
– een eenvoudig systeem dat gebruikt maakt van reeds bestaande regels
– behoud van mineralen en organische stof in de kringloop
– positieve stimulans voor maximale benutting van mest, bodem en voeding;
– makkelijk controleerbaar gekoppeld aan een harde meting.


Praktijkervaring

In de zienswijze geven de indieners aan dat binnen diverse projecten en pilots  ervaring  is opgedaan met bedrijfsspecifieke normen en het verbeteren van mineralen-management en geven ze rekenvoorbeelden.

Impact en andere oplossingen

In de reactie is tevens te lezen wat de impact voor boeren is van de aangekondigde maatregelen zoals het verplichte rustgewas, de bufferstroken en de verplichting om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. De VKA, De Marke en Groeikracht BV geven aan welke oplossingen praktischer en werkbaarder zijn met minder regeldruk en financieel nadeel voor de boeren.


Vervolg

De komende weken wordt beoordeeld of de reacties aanleiding zijn om het maatregelenpakket aan te passen. Minister Schouten heeft benadrukt dat deze aanpassingen wel de doelen moeten halen en dat de maatregelen uitvoerbaar en handhaafbaar moeten zijn.