Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Geslaagde ALV en interessant bedrijfsbezoek

Deel dit bericht

De Algemene Ledenvergadering van de VKA vond op 25 mei plaats bij café-restaurant Grenszicht in Eibergen. Na het formele gedeelte waarin onder andere het jaar- en financiële verslag, de uitkomst van het ledenonderzoek en actualiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging op de agenda stonden, vertrokken de ruim veertig aanwezigen voor een bedrijfsexcursie naar de familie Groot Wassink in Rekken.


Ruim 40 leden inclusief het VKA-bestuur en de VKA-werkorganisatie waren aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering bij Grenszicht in Eibergen.


Financiën, doelstellingen

John Koeleman opende de vergadering en trapte af met enkele mededelingen. Penningmeester Corine Pleiter hield een presentatie over de financiën van de VKA en vervolgens ging bestuurslid Edwin Breimer in op de doelstellingen van de VKA richting 2025. De VKA wil zich als kennis en lerend netwerk breder oriënteren en zich richten op grond-gebruikende agrariërs en loonwerkers in Oost-Nederland.*


Focusgroep, ledenonderzoek en nieuw leerprogramma

Manager Anneloes Fleerkate besprak de inhoud van de onlangs gehouden focusgroepbijeenkomsten, de uitkomsten van het ledenonderzoek* en de invulling van het leerprogramma 2023-2024 met als jaarthema ‘Het nieuwe bemesten.’

*Op de doelstellingen van de vereniging en de uitkomsten van het ledenonderzoek gaan we in een volgende Praktijkflits nader in.

Bestuursverkiezing

John Koeleman sprak tenslotte een dankwoord uit richting Maarten Harmsen die aftrad als secretaris.

John Koeleman: ‘Maarten is vanaf het begin van de oprichting van de vereniging betrokken geweest en daarmee één van de cultuurdragers van de VKA. Met name tijdens de begin fase van de verzelfstandiging heeft hij zich als secretaris uitvoerig bemoeid met het opstellen van de statuten, invulling geven aan de AVG, datalekprotocollen en verwerkingsovereenkomsten met partners en studiegroep begeleiders.
Door al deze inspanningen die leden en de buitenwacht niet zien, maar wel noodzakelijk zijn, hebben we een solide basis, zeker ook juridisch gezien, onder deze vereniging gelegd.
Daarnaast had Maarten altijd veel ideeën voor verbetering van het inhoudelijk leerprogramma. In de kern is hij een vakman, die thuis bij de koeien en in het grasland de putjes op de ‘i’ wil zetten.


Ellen Severt uit Laag-Keppel werd voorgedragen als nieuw bestuurslid. Zij introduceerde zichzelf en lichtte haar motivatie toe om zich kandidaat te stellen als bestuurslid bij de VKA.

Op 17 juli a.s. houdt de VKA een verplichte tweede ALV omdat leden over een statutenwijziging stemmen. Nadere info hierover volgt.

Excursie melkveebedrijf

Na anderhalf uur vertrok het gezelschap naar het melkveebedrijf van de familie Groot Wassink in Rekken. Op dit bedrijf worden 325 melkkoeien en 140 stuks jongvee (op een andere locatie) op 135 ha gehouden. Niek en Bram Groot Wassink verzorgden de rondleiding op het bedrijf.

Ze vertelden over de werking van de monovergister, de redenen waarom ze zich oriënteren op de aanschaf van een meststripper en wat andere toekomstplannen zijn. Ook werd ingegaan op het rantsoen en arbeidsverdeling op het Rekkense bedrijf, dat een intensiteit heeft van 27.000 liter per ha.


Notulen en inzien verslagen

De notulen van de ALV en het jaarverslag worden op korte termijn via e-mail aan de VKA-leden verstuurd.

Het financiële verslag van 2022 is uiteraard in te zien voor leden. Als u dit verslag in wilt zien, mail dan naar info@vkachterhoek.nl