Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA en Wageningen Livestock Research leggen duurzame samenwerking vast

Deel dit bericht

VKA en Wageningen Livestock Research leggen duurzame samenwerking vast

De VKA en Wageningen Livestock Research (WLR)) zijn een duurzame samenwerking aangegaan. WLR en VKA gaan samenwerken op actuele thema’s en gebruiken daarbij elkaars expertise en de expertise van Agro-innovatiecentrum De Marke. De samenwerking geldt in eerste instantie voor drie jaar.

VKA is een lerend netwerk van en voor de landbouw in Achterhoek en Liemers. VKA is een boerenvereniging en heeft 300 leden. WLR (onderdeel van Wageningen University & Research) is een onderzoeksinstituut voor innovatief onderzoek en praktische oplossingen voor een duurzame en renderende veehouderij. Agro-innovatiecentrum De Marke is spil in het geheel en een van de onderzoeksfaciliteiten van WLR.

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk stimuleren

‘De duurzame samenwerking richt zich op continuering van onderzoek, innovatie, demonstratie en kennisdeling in de praktijk betreffende, kringlooplandbouw, klimaat, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw. We willen samenwerking tussen wetenschap en praktijk stimuleren in Oost-Nederland en in het bijzonder op de zandgronden via zowel regio- als gebiedsgerichte aanpak. We overleggen dan ook over toekomstige onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen.’

Fleur Brinke, manager Agro-innovatiecentrum De Marke en werkzaam bij WLR en John Koeleman, voorzitter VKA

Verbinding via overlegvormen

Fleur Brinke, als manager Agro-innovatiecentrum De Marke werkzaam bij WLR: ‘Om de verbinding tussen VKA en De Marke en de samenwerking tussen onderzoek en praktijk te stimuleren, is De Marke drie overlegvormen aan het oprichten, namelijk een boerenstuurgroep, een strategische adviesraad en vrienden van De Marke’. VKA zal zitting nemen in een boerenstuurgroep van De Marke. Deze groep bestaat uit 6 tot 8 agrariërs en geeft sturing aan onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen en aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk op De Marke. Daarnaast komt er ook een strategische adviesraad met afgevaardigden van agrarische verenigingen als VKA en andere belanghebbenden, zoals gemeente, 8RHK, provincie, LNV en waterschap. Deze raad adviseert over positionering en de prioriteiten van Agro-innovatiecentrum De Marke aan de hand van externe ontwikkelingen in onder meer de landbouw, leefomgeving, economie en landelijk en regionaal beleid. Ook hebben we het netwerk Vrienden van De Marke opgezet. Dat zijn geïnteresseerde agrariërs en personen uit het bedrijfsleven, overheid, omgeving, onderzoek en onderwijs. De vrienden ontvangen informatie over activiteiten en resultaten van Agro-innovatiecentrum De Marke. Eens per jaar is er een kennisgericht evenement, waarvoor we het vriendennetwerk uitnodigen. Het lidmaatschap is kosteloos. Op dit moment zijn er ruim 130 vrienden.

‘Om de verbinding tussen VKA en De Marke en de samenwerking tussen onderzoek en praktijk te stimuleren, is De Marke drie overlegvormen aan het oprichten, namelijk een boerenstuurgroep, een strategische adviesraad en vrienden van De Marke’

Uitwisseling en praktische invulling

VKA en WLR werken samen in projecten en wisselen daarvoor onderzoeks- en/of praktijkdata uit en doen dat samen met de boerenbedrijven die lid zijn van VKA. De partijen hebben samen afspraken gemaakt over inhuur van expertise voor projecten en kennisactiviteiten en VKA gaat gebruikmaken van werkplekken en vergaderruimtes van Agro-innovatiecentrum De Marke.