Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Doelstelling en aanleiding

Doelstelling

Hoofddoel van het project is de regio Achterhoek en Liemers te positioneren als duurzame regio die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer.

De sociale en economische positie van agrarische ondernemers in de Achterhoek en Liemers versterkt hierdoor.

Om de doelstelling te bereiken zijn enkele deeldoelstellingen geformuleerd, zoals:

  • Vergroten van de mineralenefficiëntie en langs die weg versterking van de technische en financiële resultaten van de deelnemende bedrijven door introductie van KringloopWijzer;
  • Verbeteren van cross-sectorale mineralenbenutting door sturen van mineralenstromen;
  • Optimaliseren van de mineralenefficiëntie met behulp van producten uit de mestverwerking zowel op individuele bedrijven als in samenwerkingsverbanden (binnen en tussen sectoren);
  • Instrumentontwikkeling voor het vergroten van het watervasthoudend en vochtbergend vermogen van de bodem en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid;
  • Verspreiden van opgedane kennis en ervaring in het project in de Achterhoek en Liemers en daarbuiten. Met daarbij de profilering van Achterhoek en Liemers als voorloper van toepassen van kringlooplandbouw.

Waarom werken de organisaties LTO Noord, ForFarmers, FrieslandCampina, Rabobank, Waterschap Rijn en IJssel en Vitens samen aan een duurzame landbouw?

  • Van belang is om te realiseren dat door de invoering van de nieuwe meststoffenwet op 1 januari 2014 mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot verplicht is. Alle sectoren kunnen via de mestcheck het verwachte mestoverschot berekenen. Het managen van de mineralenstromen staat centraal. De melkveehouder krijgt hier inzicht in  door gebruik te maken van de KringloopWijzer. LTO Noord vertegenwoordigt de agrarische sector en ondersteunt haar ondernemers in het optimaliseren van bedrijfsvoeringen.
  • Efficiënter mineralenbeheer gaat in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit conform Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nitraatrichtlijn. Ondernemers hebben belang bij een goede bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur met een goed waterbergend vermogen. Het waterschap heeft in het kader van het KRW een taak in waterberging en waterkwaliteit. Het waterschap werkt met agrariërs samen om het waterbergend vermogen van de bodem te vergroten. Hoe groter dit is, hoe minder uitspoeling en afspoeling van mineralen en hoe minder het watersysteem wordt belast bij hevige neerslag.
  • ForFarmers  is als voerleverancier een belangrijke adviseur voor veehouders. Het veevoer is een van de factoren in de mineralenbalans. Omdat ForFarmers Hendrix een bijdrage wil leveren aan een kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers is zij een zeer betrokken en deskundige projectpartner. Verandering van de samenstelling van het voer kan de mineralenefficiency vergroten. Ook kunnen veehouders wellicht bewuster omgaan met de manier en tijdstippen van voeren, ook in combinatie met ruwvoer.  Aankomende twee jaar moet daar meer over bekend worden.
  • De Rabobanken Graafschap Noord en Achterhoek Oost participeren in het project omdat de ambitie en aanpak uitstekend passen in de strategie van de Rabobank. Zij wil namelijk de primaire landbouw actief ondersteunen in vernieuwende ontwikkelingen. En dat is wat Vruchtbare Kringloop doet.
  • FrieslandCampina draagt financieel bij, is mede-initiatiefnemer van de studiegroep Melk & Klimaat en heeft zitting in de stuurgroep.

Aanleiding

LTO Noord Gelderland is initiatiefnemer van Vruchtbare Kringloop. Samen met ForFarmers en FrieslandCampina is het project ontwikkeld.

Diverse rapporten met actuele visies en beleidsplannen waren belangrijke motivatiebronnen om het project te starten. Zowel de agrarische sector als het waterschap heeft belang bij een optimalisering van de mineralenefficiency en maatregelen die hieraan verbonden zijn. Dit leidt tot een duurzaam platteland. Ook de overheid hecht hier veel belang aan.

Motivatiebronnen

Vruchtbare Kringloop integreert de doelen en ambities van deze landelijke, provinciale en regionale plannen en visies op het niveau van individuele agrarische bedrijven en vertaalt die naar concrete actie.  Het project is een pilot. Kennis en ervaring wordt gedeeld in de Achterhoek en de Liemers maar ook daarbuiten. Verhoging van kennis van de efficiëntie van de bedrijfsvoering draagt immers bij aan verbetering van de technische en financiële resultaten van bedrijven.

Vruchtbare Kringloop wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en zich klaar te maken voor de toekomst wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.