Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Organisatie

Leden

Iedere melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker en andere actieve grondgebruiker uit Oost-Nederland kan lid worden van VK-Oost. De leden, verzameld in een ledenvergadering, zijn, volgens statutair vast te leggen spelregels, het hoogste gezag in de vereniging. De vergaderde leden kiezen uit hun midden de bestuursleden.

BESTUUR

Van links naar rechts: Joost Geuijen, Corine Pleiter, Stefan te Selle, John Koeleman, Edwin Breimer en Ellen Severt (niet op de foto: Manon Tankink)
John Koeleman

Nieuwe dilemma’s vragen om praktische handvatten voor de boer.

John Koeleman

Voorzitter

“Mijn naam is John Koeleman en loop al vele lentes rond op boerderij Goorman. De boerderij is gelegen tussen de Berkel en de Nettelhorsterweg, verstopt achter het natuurgebiedje ‘het Goor’. Als ik door de wei loop zie ik in het westen de Lochemseberg, in het noorden de fabrieken van Forfarmers en in het zuiden de fabrieken van FrieslandCampina. Daarmee zijn een aantal belangrijke elementen voor de landbouw in de Achterhoek genoemd. Een divers kleinschalig landschap met vruchtbare beekdalen waar goed ruwvoer voor onze 150 melkkoeien gewonnen kan worden. Uitstekende logistieke infrastructuur om heel efficiënt melk te produceren met behoud van het landschap, waterkwaliteit en biodiversiteit. Ik kan me geen betere plek wensen om boer te zijn. Maar onze resultaten moeten nog beter beloond worden. Nieuwe dilemma’s vragen om praktische handvatten voor de boer. Daarom is VK-Oost nog niet klaar en zet ik mij in voor de Vereniging Vruchtbare Kringloop Oost.”

Ellen Severt

Secreataris

“Mijn naam is Ellen Severt. Samen met mijn beide dochters woon ik sinds 2005 op boerderij ‘De Beemster” in Laag-Keppel. Het bedrijf ligt in een uithoek van de gemeente Bronckhorst, tegen de Oude IJssel en met uitzicht op de kerktoren van Doesburg. Hier melk ik met behulp van robots een 90 melkkoeien op 50 ha grond. Nu de jongste dochter interesse lijkt te hebben in het bedrijf geeft dit een nieuwe dynamiek en energie om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Al vanaf de start in 2013 ben ik deelnemer aan de VK-Oost-studiegroepen. Ik ga nog steeds graag naar de bijeenkomsten om te leren van collega’s en uitgedaagd te worden om het op mijn eigen bedrijf beter te doen. Dan bedoel ik de mineralenverliezen zoveel mogelijk beperken, oog hebben voor de impact van ons bedrijf op het klimaat maar bovenaan staat het bedrijfseconomische resultaat. De ontwikkelingen lijken wel steeds sneller te gaan (of word ik ouder?!) en de maatschappij vraagt steeds meer van ons. Ik vind het erg waardevol om dan met collega’s te discussiëren hoe zij omgaan met de uitdagingen die op ons afkomen. Welke oplossingen hebben zij binnen hun bedrijf gevonden en zou dit wellicht ook bij ons passen. En hoe kan de bodem blijven produceren met steeds minder input. Dus vanuit deze ervaring vind ik het belangrijk dat de VK-Oost blijft voortbestaan en dat gaat niet zonder mensen die als bestuurder het voortouw willen nemen. Daarom stel ik mij hiervoor beschikbaar.

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar VK-Oost hebben we met elkaar al flinke stappen gezet en de overschotten flink teruggebracht. Samen werken aan een toekomst voor ons allen.”

ellen severt-01

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar VK-Oost hebben we met elkaar al flinke stappen gezet en de overschotten flink teruggebracht. Samen werken aan een toekomst voor ons allen.

Corine Pleiter

Penningmeester

“Mijn naam is Corine Pleiter en ik ben twee jaar geleden aangesloten bij de VK-Oost. Op dat moment kwam ik in maatschap en wilde ik me graag verder verdiepen in al die data die op een bedrijf geproduceerd wordt. Inmiddels heb ik veel inzicht gekregen in de bedrijfsvoering en een vertaalslag vanuit de cijfers naar de praktijk kunnen maken, wat voor mij ook erg belangrijk is. Door samen met collega’s in een studiegroep te discussiëren, met daarbij de expertise van een begeleider of ketenpartner, heb ik geleerd dat je vaak met een eenvoudige maatregel toch alweer een stapje voorwaarts kunt zetten. Naar de toekomst kijkend hoop ik dat we als Vereniging VK-Oost zijnde een krachtig kennisnetwerk op kunnen bouwen. Samen kom je immers verder en daarnaast denk ik het netwerk nodig te hebben om op het eigen bedrijf aan de eisen vanuit de markt, wet- en regelgeving en samenleving te kunnen blijven voldoen. ”

Corine Pleiter

Inmiddels heb ik veel inzicht gekregen in de bedrijfsvoering en een vertaalslag vanuit de cijfers naar de praktijk kunnen maken, wat voor mij ook erg belangrijk is.

Sturen op doelen en data i.p.v. middelen!

Stefan te Selle

Bestuurslid

“Ik ben Stefan te Selle, getrouwd met Marije en woonachtig in Winterswijk. Opgegroeid op het melkveebedrijf van mijn ouders waar mijn broer bij in maatschap zit. Sinds 2014 in samenwerking en in maatschap bij de familie Te Brummelstroete waar we melkveebedrijf Jageweg runnen. We melken 110 koeien met melkrobots en hebben circa 50 ha in gebruik, hoofdzakelijk grasland. Sinds 2016 ben ik deelnemer van VK-Oost, vooral vanuit de overtuiging om bij steeds lagere bemestingsnormen opbrengsten te verbeteren qua kwaliteit en kwantiteit. Als bestuurder van de vereniging is mijn inzet vooral gericht op het krijgen van ruimte om meer organische mest op het eigen bedrijf en in de eigen regio te kunnen houden, verantwoord en binnen de milieurandvoorwaarden. Sturen op doelen en data i.p.v. middelen!”

Manon Tankink

Bestuurslid

“Mijn naam is Manon Tankink en ik kom uit Eibergen. Hier heb ik samen met mijn ouders en zwager een melkveebedrijf met akkerbouwtak. Naast het bedrijf ben ik werkzaam bij ForFarmers. Ons bedrijf is vanaf het begin betrokken bij VK-Oost. VK-Oost heeft gezorgd voor meer inzicht in cijfers op ons bedrijf en blijft telkens nieuwe inzichten geven via interessante presentaties en goede discussies in de studiegroepen. Hier leer je niet alleen van de begeleiders of sprekers, maar vooral van elkaar!

Sinds het voorjaar van 2021 mag ik onderdeel uitmaken van het bestuur van VK-Oost  en daar ben ik trots op! Ik hoop dat we als VK-Oost-boeren samen steeds meer stappen te zetten richting kringlooplandbouw en hiermee positieve energie te creëren voor onze mooie sector!”

De VKA heeft gezorgd voor meer inzicht in cijfers op ons bedrijf en blijft telkens nieuwe inzichten geven via interessante presentaties en goede discussies in de studiegroepen.

Ow verantwoordelijk veulen veur d’n omgeving, mekare nun toekomst te gunnen met de beesten op gezonde grond…

Joost Geuijen

Bestuurslid

Al een aantal jaren ben ik lid van VK-Oost en sinds een tijdje ook actief als bestuurslid, mijn naam: Joost Geuijen.
Voor mij is VK-Oost het verlengstuk van mijn boerderij om aan de hand van boerenpraktijk bij elkaar kennis op te doen in het streven naar een verdienmodel met nagenoeg gesloten kringlopen.

Boerenpraktijk: doordat we elke studiebijeenkomst op een ander zijn erf houden.
De kennis: met de Kringloopwijzer in de hand elkaars zwakke en sterke punten bespreken.
Verdienmodel: door de input kant van je bedrijf te verkleinen en verliezen te beperken, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengstenkant.

En zo lijkt het allemaal heel simpel. Iets concreter betekent het voor de leden dat we twee tot drie keer per jaar in studiegroepverband bij elkaar komen en er (vaak ’s avonds) nog een of twee themabijeenkomsten zijn naast de jaarlijkse ledenvergadering.

VK-Oost wordt regelmatig benaderd door instanties om in de boerenpraktijk proeven te kunnen uitvoeren, via een zeef wordt vervolgens gekeken of het de leden iets oplevert en of de resultaten ook weer meteen doorgegeven kunnen worden aan alle leden.

De vooruitgang die we als VK-Oost-leden behalen wordt gezien. Dit wordt vertaald in de medewerking van onze partners, die een financiële steen bijdragen en mee-discussiëren in de visie die we als bestuur hebben.

Voor de duidelijkheid: we zijn geen belangenbehartiger, maar hebben wel een mening. Met als voorbeeld het statement dat we naar de leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd naar aanleiding van de afschaffing van derogatie.

Al deze punten maken het voor mij interessant om deel te nemen en me als bestuurslid in te zetten voor VK-Oost. “En of dit now te maken hef met Noaberschop, Ow verantwoordelijk veulen veur d’n omgeving, mekare nun toekomst te gunnen met de beesten op gezonde grond… tja alles bi’j mekare denk ik moar zo.”

Edwin Breimer

Bestuurslid

“Mijn naam is Edwin Breimer. Samen met mijn vrouw Henny en onze vier kinderen wonen we op een melkveebedrijf in het buitengebied van Toldijk, in de driehoek Steenderen-Doesburg-Toldijk. Het is een open gebied nabij de IJssel op rivierkleigrond. We melken zo’n 115 melkkoeien met twee melkrobots. Daarnaast hebben we nog 60 stuks jongvee en 20 stuks vleesvee. Bij het bedrijf hoort 52 ha. De werkzaamheden doen we hoofdzakelijk zelf.

Al vanaf het begin ben ik lid van VK-Oost. Sinds 2021 zit ik in de focusgroep en vanaf het voorjaar van 2022 ben ik bestuurder. Dit doe ik met veel plezier. VK-Oost brengt je als lid een schat aan data over je eigen bedrijf en je leert veel van je collega-bedrijven. De studiebijeenkomsten ervaar ik als gezellig en bijzonder leerzaam.

Als melkveehouder en als bestuurder sta ik voor de kringloop ‘verbinding met de maatschappij.’ Uiteindelijk is iedereen onderdeel van de kringloop. Met elkaar moeten we het doen!

Mijn uitdaging is om VK-Oost als lerend netwerk te laten groeien zowel met boeren als met partners. Graag zou ik zien dat de lerende netwerken in Nederland met hun eigen gebiedsgebonden opgaven de krachten bundelen om zo voldoende armslag te krijgen zodat de beleidsmakers ons zien als een vooruitstrevende sector met gedreven ondernemers die weten waar ze het over hebben.”

Mijn uitdaging is om VK-Oost als lerend netwerk te laten groeien zowel met boeren als met partners.

Strategische adviesraad

Van links naar rechts: Ellen Caspers (Countus (vanaf 2024 zilveren partner)), Dennis Klein Koerkamp (Eurofins), Robert van der Aa (ForFarmers), Frank van de Ven (Provincie Gelderland), Wilko Pelgrom (Gemeente Bronckhorst), Peter Schrijver (WRIJ), Frits Mulder (Rabobank) en Sanne Griffioen (FrieslandCampina)
Op deze foto staan de volgende partners niet op: Martin Immink (LTO Noord)

De Strategische Adviesraad reflecteert op het functioneren van het bestuur, de koers en ontwikkeling van de vereniging, het realiseren van ambities en doelstellingen en de relevantie voor samenleving en markt van de activiteiten van de vereniging.

  • De Strategische Adviesraad speelt ook een belangrijke rol in het leggen van verbindingen namens en samen met het bestuur van VK-Oost met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en NGO’s. 
  • De Strategische Adviesraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het bestuur is verplicht die adviezen te bespreken en er schriftelijk op te reageren. 
  • De Strategische Adviesraad bestaat uit de Gouden-partners en kan op verzoek van het bestuur en in afstemming met de Adviesraad worden uitgebreid met partijen die weliswaar geen partner zijn, maar wel een voor de strategie van de vereniging belangrijke maatschappelijke partij of stem vertegenwoordigen (NGO’s en belangengroeperingen). De zeteltoekenning gebeurd uitsluitend na goedkeuring van het bestuur.

Uitvoeringsorganisatie

Niet alleen persoonlijk wil ik mij constant ontwikkelen, maar het is ook wat er wordt gevraagd van de sector en agrarische ondernemers.

Anneloes Fleerkate

Manager

“Mijn naam is Anneloes Fleerkate en ben woonachtig op ons melkveebedrijf in het Gelderse Laren met mijn partner en onze twee kinderen.

Tijdens mijn studie Bedrijfskunde & Agribusiness ben ik gestart in de accountancy en heb ik mij in deze baan ontwikkeld tot agrarisch bedrijfsadviseur. Tot voor kort bracht ik daarom ook mijn werkdagen zoveel mogelijk door bij (voornamelijk) melkveehouders aan de keukentafel. Met ingang van 1 september 2022 ben ik de uitdaging aangegaan om als manager aan de slag te gaan bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.
Niet alleen persoonlijk wil ik mij constant ontwikkelen, maar het is ook wat er wordt gevraagd van de sector en agrarische ondernemers. Er komt veel op ons af en daarom hoop ik vanuit deze functie mijn steentje bij te kunnen dragen aan een deel van de uitdagingen die op onze sector af komen.”

Werk jij samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

Je bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden