Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Analyse VKA-Kringloopwijzers 2017-2020:

Deel dit bericht

Impact fosfaatrechten:
stijgende melkproductie, minder jongvee en fosfaat-, stikstof en voerefficiëntie stijgen


In de komende Praktijkflitsen gaan we nader in op de analyse van 274 KringloopWijzers van VKA-leden van 2017 tot en met 2020. We delen de analyse op in vijf delen. In dit eerste deel gaan we in op algemene bedrijfsontwikkeling van de bedrijven in deze periode. Wat kunnen we concluderen uit de Kringloopwijzerdata?

De droge jaren van 2017, 2018 en 2019 en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel hadden veel impact op de melkveebedrijven. Na de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in 2018 is het aantal koeien weer groeiende. In het jaar 2020 waren de aantallen het hoogst: 115 melkkoeien gemiddeld. De intensiteit van de bedrijven groeit  weer na 2018, maar is nog niet op niveau van 2017. Reden hiervoor is dat het areaal onder de bedrijven ook toegenomen is.


Tabel 1: Bedrijfsgegevens gemiddelde 274 VKA-bedrijven


Bedrijfsgegevens en areaal: stijging melkproductie per koe, lager ureum, meer ha grond per bedrijf

 • Als gevolg van de fosfaatwetgeving laat het aantal stuks jongvee, ook per 10 melkkoeien, een dalende lijn zien.
 • De totale melkproductie per bedrijf groeit en is in 2020 zelfs het hoogst met (voor het eerst) gemiddeld ruim 1,1 miljoen kilo per bedrijf. Dit is het resultaat van een combinatie van het groeiend aantal koeien én een hogere productie per koe. Door de fosfaatwetgeving voerden de bedrijven voornamelijk koeien af met een lagere melkproductie.
 • Het ureumgehalte daalt, al daalt het ureumgehalte in 2020 met een punt en blijft de eiwitproductie gelijk.
 • 23% van de VKA bedrijven heeft een bedrijf op kleigrond, 77% op zand.
 • Het areaal laat een stijgende trend zien: in 4 jaar tijd heeft een VKA-bedrijf gemiddeld 3 ha meer grond (59,3 ha gemiddeld)

Tabel 2: Areaal-info


Vee-prestaties: hoger aandeel bedrijven met weidegang en zomerstalvoedering

 • Zowel de stikstof- als fosfaatefficiëntie en de voerefficiëntie van de veestapel laten een stijgende lijn zien de laatste jaren. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere melkproductie per koe en daling van het aantal stuks jongvee.
 • Het aantal uren beweiding op de weidebedrijven stijgt, en ook het aandeel bedrijven dat weidegang toepast stijgt nog telkens (73% in 2017, 84% in 2020)
 • Gemiddeld aantal dagen zomerstalvoedering is redelijk gelijk, maar het aandeel bedrijven dat dit toepast stijgt sterk (12% in 2017, 34% in 2020


Tabel 3: Vee-prestaties

Vervolg artikelen

De komende periode gaan we met meerdere artikelen dieper in op de analyse van 274 KringloopWijzers van VKA-leden van 2017 tot en met 2020. Andere thema’s die dan belicht worden zijn:

 • Eiwit in het rantsoen en van eigen land
 • Emissies van broeikasgassen en ammoniak
 • Opbrengsten en bemesting VKA gemiddeld
 • Overzichten van ‘zelfvoorzienendheid’; wat zijn de aan- en verkopen van de VKA-leden?